Darowizna z konta osoby trzeciej może być zwolniona z podatku

03-12-2017

Dla zachowania zwolnienia darowizny z opodatkowania konieczny przelew nie musi nastąpić z rachunku bankowego darczyńcy – pogląd taki wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił podatnik, którego ojciec zamierzał kupić dla siebie lokal mieszkalny. W tym celu na konto dewelopera wpłacono odpowiednią sumę, do ostatecznego nabycia mieszkania jednak nie doszło. W związku z odstąpieniem ojca od umowy, deweloper zobowiązany był do zwrotu wpłaconej sumy, ojciec jednak zamierzał przekazać owe pieniądze podatnikowi w formie darowizny – przelew środków miał nastąpić wprost z konta dewelopera na konto podatnika. W związku z powyższym podatnik powziął wątpliwość, czy w przypadku dokonania darowizny w opisany sposób będzie on mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Na powyższe pytanie Organ odpowiedział twierdząco. Zauważył on, iż aby w przedmiotowym przypadku skorzystać ze zwolnienia, powinny zostać spełnione dwa warunki: podatnik musi uczynić zadość obowiązkowi zgłoszenia nabycia przedmiotu darowizny do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w określonym przepisami terminie oraz udokumentować fakt otrzymania darowizny dowodem przekazania jej na rachunek płatniczy podatnika – okoliczność, iż środki pieniężne zostaną przelane z konta nienależącego do darczyńcy nie ma żadnego znaczenia dla możliwości skorzystania przez podatnika ze zwolnienia.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 8 czerwca 2017r., znak 0111-KDIB4.4015.45.2017.1.BD