Darowizna towaru na rzecz współmałżonka z VAT.

03-03-2015

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 czerwca 2014 r., (znak ITPP1/443-268/14/MN)
W wydanej interpretacji organ zajął stanowisko w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania towarów, co do których przysługiwało prawo do odliczenia podatku, przez jednego ze współmałżonków na rzecz drugiego. Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy jest w takim wypadku do wystawienia faktury VAT na rzecz swej żony przy czym, zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek taki nie powinien w tym wypadku powstać.
Odmiennego zdania był jednak organ w wydanej interpretacji indywidualnej. Organ podkreślił, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Podkreślił jednak, że dookreślenia tego pojęcia szukać należy w art. 7 i 8 ustawy.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, chociażby na własne cele osobiste. Opodatkowaniu podlegają też wszelkie darowizny towarów w wypadku, gdy podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Mając na uwadze treść wskazanego przepisu, dokonanie darowizny towaru co do którego przysługiwało prawo do odliczenia podatku na rzecz małżonka podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT.
Jednocześnie, organ stwierdził, iż w tym wypadku nie ma obowiązku udokumentowania darowizny fakturą VAT.