Data wydania towaru przewoźnikowi datą powstania obowiązku podatkowego w VAT.

03-03-2015

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2014 r., (znak ILPP5/443-11/14-5/KG)
W wydanej interpretacji uznał, iż zgodnie z nowymi zasadami ustalania obowiązku podatkowego, określonymi w dodanym z mocy nowelizacji z 1 stycznia 2014 r. artykule 19a ustawy o VAT momentem dokonania dostawy towaru, rodzącym obowiązek podatkowy w podatku VAT, jest moment wydania towaru pierwszemu przewoźnikowi przez podatnika. Interpretacja taka nie ma jednak waloru zasady ogólnej, analizie poddać bowiem należy każdorazowy stan faktyczny i warunki, jakie strony przyjęły w umowie oraz w warunkach dostawy.
Interpretacja zapadła na gruncie nieskomplikowanego stanu faktycznego. Wnioskodawca zawierał szereg umów na dostawę towarów. Przy dokonaniu dostawy niejednokrotnie korzystał z usług przewoźnika bądź kuriera, który to dowoził towar do ostatecznego kontrahenta. Wnioskodawca nie posiadał przy tym żadnych umów regulujących przeniesienie prawa do dysponowania towarem jak właściciel, a także nie posiadał regulaminu sprzedaży. Najczęściej, koszt i ryzyko transportu obciążało kontrahenta Wnioskodawcy, on też pokrywał koszty przewoźnika. Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy prawidłowym będzie rozpoznanie obowiązku podatkowego w momencie wydania towaru pierwszemu przewoźnikowi.
Organ w wydanej interpretacji potwierdził stanowisko Wnioskodawcy. W związku z tym, iż umowa zawarta między stronami, a także żaden z regulaminów sprzedaży i dostaw nie określał innego sposobu określania momentu przejścia prawa do rozporządzani towarami jak właściciel, uznać należy, iż dochodzi do niego w momencie przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi. Wtedy też powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu dostawy towaru.