Deklaracje podatników CIT będą upubliczniane?

03-12-2017

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja przewiduje obowiązek publikacji danych z zeznań podatkowych grup kapitałowych oraz podatników CIT o najwyższych przychodach.

Zgodnie z treścią projektu ustawy z dnia 26 czerwca br., Minister właściwy do spraw finansów publicznych co roku, w terminie do 30 września, zobowiązany będzie podawać do publicznej wiadomości indywidualne dane 4.500 podatników o najwyższych przychodach oraz dane podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przez nie przychodów. Upublicznienie dotyczyć będzie danych zawartych zeznaniach za rok podatkowy, który zakończył się roku kalendarzowym poprzedzającym publikację, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym indywidualne dane podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości.

Indywidualne dane obejmować będą nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika, wskazanie roku podatkowego, którego dotyczy publikacja, a także informacje o wysokości osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, podstawy opodatkowania oraz kwoty należnego podatku. Przepisy projektu przewidują również możliwość upubliczniania danych o „efektywnej stopie podatkowej”, rozumianej jako procentowy udział kwoty podatku należnego w zysku brutto wykazanym w sprawozdaniu finansowym za rok podatkowy, który zakończył się roku kalendarzowym poprzedzającym publikację.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, powodem wprowadzenia w życie opisywanej regulacji jest przede wszystkim „(…)dbałość o interes społeczny i gospodarczy państwa, przejawiający się m.in. w sytuacji, w której nieliczna (proporcjonalnie) grupa podatników podatku dochodowego od osób prawnych generuje przeważającą część opodatkowanych przychodów, przy jednoczesnym braku, w wielu przypadkach, odpowiedniego poziomu płaconego podatku. Oznaczać to może brak odpowiedniej relacji płaconych przez podatników podatków do skali prowadzonej działalności.”

Aktualnie, w ramach prac legislacyjnych, omawiany projekt ustawy poddawany jest uzgodnieniom. Planowana data wejścia w życie nowelizacji to 1 stycznia 2018 r.