Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Dokonanie potrącenia wyklucza zwrot VAT w przyspieszonym trybie

03-12-2017

Kompensata wzajemnych roszczeń w ramach potrącenia, pomimo tego, iż jest w pełni akceptowalną formą płatności stosowaną w obrocie gospodarczym, nie pozwoli na przyspieszony zwrot nadwyżki naliczonego podatku VAT nad podatkiem VAT należnym w terminie 25 dni. Do takich wniosków doszedł WSA w Warszawie w wydanym w maju wyroku.

Standardowy termin zwrotu podatku VAT wynosi 60 dni. Ustawodawca w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT przewidział przy tym przyspieszony, 25 – dniowy termin zwrotu w przypadku w przypadku faktur, które zostały w całości zapłacone zgodnie z regulacjami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Z dobrodziejstwa tej instytucji skorzystać chciała spółka, której dotyczyła przedmiotowa sprawa. W przypadku spółki jednak, uregulowanie faktury nie następowało przez zapłatę gotówką lub przelewem, lecz poprzez kompensatę wzajemnych roszczeń. Organy podatkowe odmówiły dokonania przyspieszonego zwrotu.

Stanowisko organów zostało potwierdzone przez sąd administracyjny. Sąd odwołał się do regulacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, do której odsyła przepis ustawy o VAT dotyczący przyspieszonego zwrotu. Na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w przypadku transakcji przekraczających wartość 15 tysięcy złotych jedynymi akceptowalnymi formami zapłaty są przelewy lub gotówka. Jeżeli zapłata nie nastąpiła w tej formie, to podatnik, zdaniem sądu, nie ma prawa do uzyskania przyspieszonego zwrotu. Warto jednak zaznaczyć, iż wyrok nie jest prawomocny, a w orzecznictwie istnieje rozbieżność w tym zakresie.

wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r., sygn. III SA/Wa 1447/15