Elektroniczne kasy fiskalne – rewolucja czy kosmetyka?

03-12-2017

Ministerstwo Finansów kierując się potrzebą zmodernizowania dotychczasowych mechanizmów systemu kas rejestrujących, które funkcjonują w Polsce od 20 lat, przedstawiło projekt zmian, przewidujący m. in. wprowadzenie kas elektronicznych. Ministerstwo wskazuje na konieczność zastosowania nowych technologii w walce z nadużyciami podatkowymi, które w sposób realny narażają budżet państwa na straty.

Zmiany mają polegać na wprowadzeniu do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nowych kas rejestrujących z możliwością połączenia ich do centralnego systemu informatycznego („Centralnego Repozytorium KAS”) prowadzonego przez Szefa KAS. Dzięki nowym kasom rejestrującym, każda zaewidencjonowana transakcja zostanie automatycznie przesłana w formie informacji do Centralnego Repozytorium KAS. Informacja będzie zawierała dane pozwalające na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi.

Warto w tym miejscu podkreślić, iż przekazywane informacje nie będą ujawniały danych kontrahenta (nabywcy), ponieważ będą stanowiły odzwierciedlenie paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta. Jednakże jeśli przy zawieraniu transakcji nabywca poda swój numer NIP to zostanie on wykazany w systemie.

Ministerstwo Finansów mając na uwadze nadużycia związane z wystawianiem tzw. pustych faktur, czyli faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, wskazuje że zamiast faktury byłby wystawiany paragon zawierający numer na podstawie którego nabywca identyfikowany jest na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Zatem nabywca chcący otrzymać fakturę do wystawionego paragonu, będzie mógł otrzymać taką fakturę, pod warunkiem że na paragonie widnieje jego numer NIP. Celem jest zwalczanie procederu wystawiania faktur na nabywców będących podatnikami podatku VAT, którzy w rzeczywistości nie dokonali zakupu.

Wprowadzenie nowej kasy rejestrującej nie będzie wiązało się z koniecznością zgłoszenia jej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego, ponieważ kasa zostanie automatycznie połączona za pośrednictwem sieci teleinformatycznej z Centralnym Repozytorium KAS. Przesył informacji z kasy rejestrującej będzie następował w czasie rzeczywistym. W sytuacji czasowej niemożności połączenia z siecią teleinformatyczną do Centralnego Repozytorium KAS, podatnik obowiązany jest do rejestracji niezwłocznie po ustaniu przyczyny. Natomiast jeśli niemożność połączenia z siecią teleinformatyczną do Centralnego Repozytorium KAS ma charakter trwały, wówczas podatnik obowiązany jest do zgłoszenia zaistniałej sytuacji naczelnikowi urzędu skarbowego, w celu uzyskania zgody na przesyłanie informacji z kas rejestrujących do Centralnego Repozytorium KAS w ustalonych odstępach czasowych

Podatnicy chcący zakupić nowe kasy rejestrujące, będą mogli skorzystać z ulgi zaproponowanej przez resort finansów, która polega na możliwości odliczenia od podatku VAT, kwoty 90% ceny jej zakupu (bez podatku VAT), jednakże nie więcej niż 1000 zł. Ulga będzie przysługiwała również przedsiębiorcom chcącym wymienić dotychczas stosowaną kasę fiskalną na kasę online z dostępem do Centralnego Repozytorium KAS.

Warto również zwrócić uwagę, iż Ministerstwo Finansów wyraziło zgodę na używanie przez podatników do prowadzenia ewidencjonowania m.in. kas wynajętych, wydzierżawionych lub leasingowanych. Ponadto będzie następowało sukcesywne wyeliminowanie kas, które nie posiadają funkcji przesyłu informacji z kas do Centralnego Repozytorium KAS oraz tych które nie posiadają elektronicznego zapisu kopii.

Resort finansów planuje stopniowe wycofanie dotychczasowych kas z kopią papierową do końca 2018 r., natomiast kasy z kopią elektroniczną nie będą mogły być używane od 2023 r. Tym samym potwierdzenia wydawane z kasy (z kopią papierową) będą ważne do 31 grudnia 2018 r., natomiast potwierdzenia z kas elektronicznych (z elektronicznym zapisem kopii) do 31 grudnia 2022 r.

Jako pierwsi do wymiany tradycyjnych kas fiskalnych będą obowiązani przedsiębiorcy zajmujący się branżą paliwową, usługami motoryzacyjnymi oraz wulkanizacyjnymi. W przypadku powyższych usług obowiązek wprowadzenia nowych kas nastąpi z dniem 1 stycznia 2019 r. Tymczasem od 1 lipca 2019 r. wymiany kas będą musieli dokonać podatnicy świadczący usługi gastronomiczne i budowlane, natomiast z dniem 1 stycznia 2020 r. powyższy obowiązek będzie dotyczył usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, jak również usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usług fitness.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Aktualnie nad projektem trwają prace w resorcie.