Interpretacja indywidualna nie ochroni przed klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania

03-12-2017

Podatnik, który otrzymał korzystną dla niego interpretację indywidualną przed wejściem w życie przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, nie może pytać organu podatkowego w kolejnym wniosku o wydanie interpretacji, czy ta interpretacja jest wiążąca w aktualnym stanie prawnym – pogląd taki wyraził NSA w czerwcowym wyroku.

Sprawa dotyczyła spółki, która przed wejściem w życie przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania uzyskała korzystną dla siebie interpretację indywidualną. Gdy przepisy o klauzuli zaczęły obowiązywać, spółka ponownie wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji, tym razem pytając, czy poprzednia interpretacja chroni ją w aktualnym stanie prawnym. Organ odmówił odpowiedzi, zauważając, iż tego typu pytanie podatnik powinien skierować do Ministra właściwego do spraw finansów publicznych (obecnie do Szefa KAS) we wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej.

Działanie organu negatywnie ocenił WSA w Krakowie. Sąd zauważył bowiem, iż w opisywanym przypadku spółka „zawarła we wniosku pytanie o skutki zastosowania się do wydanej wcześniej interpretacji wobec zmiany przepisów w zakresie 119a Ordynacji podatkowej, a nie o bezwzględną ocenę jej planowanej transakcji w zakresie wszystkich ewentualnych podstaw do zastosowania art. 119a Ordynacji podatkowej”.

Podglądu tego nie potwierdził jednak NSA, który uchylając wyrok Sądu I instancji podkreślił, iż udzielenie wiążącej dla organu odpowiedzi w przedmiotowym przypadku (co do zastosowania klauzuli w zakresie planowanej przez podatnika korzyści podatkowej) wymagałoby przeprowadzenia postępowania dowodowego, co z kolei nie jest możliwie w ramach procedury wydania interpretacji indywidualnej.

Wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2017r., sygn. II FSK 935/17