Jednorazowa sprzedaż samochodu osobowego na rzecz osoby fizycznej nie powoduje obowiązku instalacji kasy fiskalnej.

03-03-2015

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 08 kwietnia 2014 r., (znak IPTPP4/443-70/14-2/JM)
Interpretacja zapadła na gruncie prostego stanu faktycznego ? Wnioskodawcą była osoba fizyczna ? przedsiębiorcą będący podatnikiem podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem jego działalności było świadczenie usług doradztwa personalnego na rzecz podmiotów gospodarczych. Nie świadczył przy tym nigdy usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, a całość jego sprzedaży obejmowała transakcje na rzecz podatników.
Podatnik powziął decyzję o sprzedaży pojazdu, zaliczonego wcześniej w poczet środków trwałych, za kwotę ok. 40.000,00 zł na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W związku z tym powziął wątpliwość, czy taka jednorazowa sprzedaż zrodzi u niego obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej.
Warto wspomnieć, iż Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewiduje specjalne, podmiotowe zwolnienie z obowiązku posługiwania się kasą dla osób, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Teoretycznie, podatnik limit ten w ten jednej transakcji sprzedaży samochodu przekroczył.
Organ stwierdził jednak, iż dokonanie jednorazowej, incydentalnej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nie zrodzi obowiązku instalacji kasy. Jak stwierdził organ, ?w związku z tym, że nie będzie dokonywać sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie powstanie u niego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wobec czego nie będzie zobowiązany do zainstalowania kasy rejestrującej.

Pełną treść interpretacji omówionych w powyższej części można znaleźć na oficjalnej stronie MF: https://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2