Kolejne źródło wsparcia dla przedsiębiorców – Małopolska Tarcza Antykryzysowa

16-04-2020

W ramach walki ze skutkami gospodarczymi pandemii wirusa SARS-CoV-2 zarówno instytucje rządowe jak i samorządowe dążą do udostępnienia przedsiębiorcom jak najszerszej gamy środków umożliwiających im utrzymanie płynności finansowej oraz ochronę miejsc pracy. W gronie tym znajdują się także władze województwa małopolskiego, które dzięki swoim działaniom były w stanie stworzyć Małopolską Tarczę Antykryzysową, o wartości ponad 300 mln złotych.

Kompleksowe oraz aktualne informacje na temat realizacji programów pomocowych, ich dostępności oraz ewentualnych zmian w terminach można znaleźć na stronie : https://www.rpo.malopolska.pl/fundusze-a-koronawirus

Środki przeznaczone na pomoc przedsiębiorcom zostały przetransferowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Na szczególną uwagę w tym kontekście zasługują dwie formy pomocy, które w sposób istotny mogą wspomóc kondycję finansową przedsiębiorstw: dotacja bezzwrotna- bon rekompensacyjny (pakiet przedsiębiorczości) oraz pożyczka płynnościowa (pakiet płynności finansowej).

Pierwszą ze wskazanych form pomocy jest dotacja bezzwrotna udzielana w formie bonu rekompensacyjnego. Pozwoli ona pokryć wydatki niezbędne do bieżącego utrzymania firmy np.: czynsze, opłaty, podatki i opłaty lokalne czy też wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo środki te będą mogły być zabezpieczeniem kredytów obrotowych lub pożyczek. Uzyskanie tych środków będzie dostępne dla podmiotów:

zatrudniających od 1 do 49 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar pracy, z wyłączeniem właściciela)

będących przedsiębiorcami, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 50% w związku z zakłóceniami gospodarczymi spowodowanymi przez COVID-19 (spadek ten może wystąpić w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich obrotów z 2 półrocza 2019 roku)

prowadzących działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. i nie znajdowali się wówczas w trudnej sytuacji w rozumieniu przesłanek rozporządzenia Komisji Europejskiej 651/2014, nie będących w upadłości lub likwidacji

Wartość wsparcia zależna jest od ilości utrzymanych etatów przy czym kwota za utrzymany etat wynosi 9000 zł. Wsparcie zależnie od sytuacji danego przedsiębiorcy może zatem wynieść od 9 do 441 tysięcy zł. Warunkiem jest jednak utrzymanie zadeklarowanej ilości miejsc pracy (etatów) w okresie 3 miesięcy od uzyskania bonu (tj. otrzymania środków), a ponadto aby działalność gospodarcza nie została zawieszona oraz nie nastąpiła redukcja zatrudnienia w stosunku do deklarowanego we wniosku o bon. Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania beneficjenta wsparcia określać będzie regulamin udzielania bonów oraz umowa. Za nabór oraz ocenę wniosków odpowiedzialnych będzie Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Wnioski będzie można składać od 4 maja do 31 grudnia lub wyczerpania alokacji.

Drugą z form świadczeń będzie pożyczka w ramach Pakietu Płynności Finansowej. Przeznaczona jest ona dla podmiotów będących mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami w rozumieniu przepisów załącznika nr. I Rozporządzenia Komisji (UE) nr. 651/2014 które spełniają szereg warunków, m.in.:

przed dniem 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji, a obecnie znajdują się w trudnej sytuacji spowodowanej w wyniku wystąpienia COVID-19 lub są nią zagrożeni

nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia krajowego lub unijnego

Wartość pożyczki będzie opiewać na maksymalnie 500 tysięcy zł. i w wypadku pomocy de minimis będzie to pożyczka nieoprocentowana. Okres na jaki zostanie udzielona pomoc będzie nie dłuższy niż 6 lat. Zgodnie z złożeniami środki te będą mogły służyć do opłacenia należności publicznoprawnych, wydatków bieżących, wynagrodzeń pracowników czy też zobowiązań handlowych oraz innych określonych wydatków. Oczywiście, wymogiem będzie prawidłowe dokumentowanie wydatkowania przyznanych środków, dowodzące wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku braku możliwości udzielenia przedsiębiorcy pomocy de minimis z powodu wyczerpania limitu tej pomocy, pożyczki będą udzielane zawsze na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania odbiorcy ostatecznego wsparcia określać będą regulaminy udzielania pożyczek przygotowane przez poszczególnych pośredników finansowych oraz umowa. W przeciwieństwie do bonów rekompensacyjnych, dla uzyskania tej formy pomocy adresatem wniosków będą pośrednicy finansowi wskazani przez BGK.

Reasumując, przedsiębiorcom poszukującym źródeł finansowania, których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu w skutek epidemii COVID-19 zalecamy uważne śledzenie wiadomości na temat Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, ponieważ pomoc w jej ramach może okazać się dodatkowym wsparciem, niekoniecznie kolidującym z rządową Tarczą Antykryzysową, a co za tym idzie – możliwym do uzyskania łącznie z innymi świadczeniami.