KOMPLEKSOWA NOWELIZACJA USZCZELNIAJĄCA SYSTEM PODATKOWY UCHWALONA PRZEZ SEJM

01-06-2020

W czwartek 28.05 sejm uchwalił pakiet istotnych zmian w szeregu ustaw podatkowych lub ściśle z podatkami związanych. Ich nowelizacja stanowi etap implementacji przepisów unijnych i zawiera rozwiązania m.in. w zakresie struktur hybrydowych, MDR czy też długo wyczekiwane przepisy implementujące Dyrektywę UE 2018/1910, obejmujące kwestie tak istotne zmiany w transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz nową procedurę call-off stock.

Opisane powyżej rozwiązania są efektem przegłosowania przez sejm rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Sama nazwa wskazuje, że w ramach projektu (a obecnie już ustawy) następuje zmiana całego szeregu ustaw. Procedowane obecnie zmiany obejmą:

  • Ustawę o CIT
  • Ustawę o VAT
  • Ustawę – Ordynacja podatkowa
  • Kodeks Karny Skarbowy
  • Ustawę o KAS
  • Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Z perspektywy prawa UE projekt ten jest szczególnie istotny, ponieważ zawiera on przepisy implementujące:

  • dyrektywę Rady (UE) 2017/852 w zakresie uszczelnienia systemu podatku dochodowego od osób prawnych
  • dyrektywę Rady (UE) 2018/1910 w zakresie zmian w ustawie o VAT
  • dyrektywę Rady (UE) 2018/822 w ramach dopełnienia jej tranzpozycji do krajowego porządku prawnego

Rozwiązania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych mają przede wszystkim uregulować na bazie dyrektywy ATAD2 w sposób kompleksowy oraz jednolity problematykę tzw. struktur hybrydowych. Ich dotychczasowe funkcjonowanie budziło wiele problemów z uwagi na wykorzystywanie struktur do osiągania nieuzasadnionych korzyści podatkowych w postaci odliczeń oraz zwolnień spowodowanych niejednorodnymi przepisami oraz ich interpretacjami przez poszczególne kraje UE. Wprowadzenie w tym zakresie kompleksowego rozwiązania bazującego na dyrektywie UE powinno zapobiec a przynajmniej ograniczyć powstawanie zjawisk tego rodzaju.

Kolejną grupą modyfikowanych zagadnień uregulowanych w ustawie o VAT są przepisy regulujące wymogi stosowania stawki 0% w WDT czy też nową procedurę call-off stock. Ich założenia oraz treść w większości powinny być już podatnikom znane, ponieważ zmiany te miały wejść w życie jeszcze w roku ubiegłym. Nieterminowa implementacja dyrektywy doprowadziła nawet do wydania przez MF komunikatu porządkującego kwestie związane ze stosowaniem dyrektywy 2018/1910 i rozporządzenia 2018/2019 w tzw. okresie przejściowym. Wejście w życie niniejszej ustawy będzie stanowić dopełnienie oraz wyjaśnienie tych kwestii a co za tym idzie, także warunków stawki 0% w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

Uwagę podatników powinny zwrócić także zmiany w zakresie MDR. Tym razem przepisy realizują kolejny już etap implementacji dyrektywy MDR w szczególności dookreślając raportowanie oraz przekazywanie informacji. Na mocy wdrażanych regulacji szef KAS będzie zobligowany do automatycznej wymiany z innymi państwami członkowskimi informacji o schematach podatkowych transgranicznych.

Podsumowując opisana powyżej ustawa z uwagi na zakres regulacji powinna być obiektem zainteresowania wielu podatników, którzy mogą napotkać w praktyce prawne skutku jej wejścia w życie. Z jej treścią oraz przebiegiem procesu legislacyjnego można zapoznać się na stronie: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=208