Korekta kosztów uzyskania przychodów o wartość zwróconych towarów i udzielonych rabatów

05-03-2015

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi dnia 12 marca 2013 r. wydał interpretację (znak IPTPB1/415-739/12-5/AG), która dotyczyła podatnika, zajmującego się dostawą towarów na rzecz odbiorców krajowych i zagranicznych, który twierdził, że w przypadku zwrotu towarów lub udzielonych po uprzedniej sprzedaży bonifikat, kiedy powstaje konieczność dokonania korekty ujętych uprzednio w ewidencji księgowej kosztów uzyskania przychodu, należy je skorygować w momencie otrzymania zwrotu lub udzielenia rabatu. Organ podatkowy nie zgadzając się z powyższym stanowiskiem stwierdził, że: „Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określają szczególnych zasad dokonywania korekt kosztów uzyskania przychodów. Nie może jednak budzić wątpliwości, iż bez względu na to, czy poniesiony koszt ma charakter kosztu bezpośredniego, czy też kosztu pośredniego wystawiona faktura korygująca nie zmienia momentu poniesienia i potrącenia kosztu, a jedynie jego wysokość. Korekta wielkości kosztu powinna być zatem zawsze rozliczana w okresie rozliczeniowym, w którym koszt został już ujęty w ewidencji księgowej, z uwzględnieniem zasad potrącalności wynikających z przepisów ww. ustawy.”