Korygowanie deklaracji podatkowych w okresie między postępowaniem kontrolnym a podatkowym

05-03-2015

Trybunał Konstytucyjny w dniu 4 lipca br. uznał, że pozbawienie podatników podatku VAT uprawnienia do dokonania korekty deklaracji VAT jest zgodne z konstytucją. Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące możliwości korygowania deklaracji podatkowych w okresie między postępowaniem kontrolnym a podatkowym. NSA w złożonym pytaniu prawnym zakwestionował zgodność art. 81b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa z art. 32 konstytucji. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 81b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r. do 30 listopada 2008 r. w zakresie, w jakim pozbawił podatników podatku od towarów i usług uprawnienia do dokonania korekty deklaracji, jest zgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji. Art. 81b § 3 ordynacji podatkowej wyłączał prawo do złożenia korekty w przypadku podatku od towarów i usług w okresie po przeprowadzeniu kontroli podatkowej, a przed ewentualnym wszczęciem postępowania podatkowego. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.