Koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego mogą być kosztem uzyskania przychodów

03-03-2015

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej
z dnia 3 stycznia 2014 r. (znak ILPB3/423-472/13-3/JG)

Organ podatkowy odniósł się do możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów sądowych oraz zryczałtowanych kosztów zastępstwa procesowego. Przedstawiony we wniosku o interpretacje stan faktyczny dotyczył podatnika, który poniósł tego typu koszty w związku z przegranym przez niego procesem przed sądem pracy. Zdaniem podatnika, koszty te nie zostały w jakikolwiek sposób wyłączone z zakresu kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o CIT. Dodatkowo, koszty te w ocenie podatnika były poniesione w celu uzyskania przychodu bądź zachowania źródła ich uzyskania ? podatnik wdając się w spór procesowy z pracownikami liczył na pozytywne rozstrzygnięcie. Taka argumentacja podatnika spotkała się z aprobatą organu podatkowego. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu podkreślił, że przepisy ustawy o CIT nie przewidują bezpośredniego wyłączenia kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego z kosztów uzyskania przychodów. Przypomniał jednocześnie, że zasadnicze znaczenie dla dokonania oceny możliwości zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu ma to, czy są one ponoszone w celu osiągnięcia przychodów bądź zabezpieczenia ich źródła. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny organ podatkowy uznał, że: ?(?) przedmiotowe koszty z tytułu udziału Spółki w procesach sądowych pozostają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tym samym, nie ulega wątpliwości, że pomimo tego, iż nie można poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów powiązać z konkretnym przychodem, to jednak wiążą się one z prowadzoną przez niego działalnością oraz zostały poniesione w celu ochrony jego interesów. Uznać zatem należy, że wydatki poniesione z tytułu zryczałtowanych kosztów zastępstwa procesowego i kosztów sądowych miały swoje racjonalne i ekonomiczne uzasadnienie i służyły zachowaniu źródła przychodów?.

Pełną treść interpretacji omówionych w powyższej części można znaleźć na oficjalnej stronie MF:https://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2