Koszty wytworzenia praw autorskich mogą zostać potrącone w momencie wniesienia tych praw w drodze aportu

03-12-2017

W wydanym w grudniu 2015 r. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż podatnik ma prawo do uwzględnienia wydatków poniesionych na wytworzenie we własnym zakresie praw autorskich przy ustalaniu przychodu z tytułu objęcia udziałów lub akcji w zamian za tego rodzaju wkład niepieniężny.

W przedmiotowej, spór dotyczył prawidłowej wykładni użytego w art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy o PIT pojęcia „nabycia” składników majątku. Zgodnie z treścią wskazanego przepisu, w przypadku objęcia udziałów lub akcji w zamian za aport w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatnik uzyskujący przychód ma prawo do rozpoznania kosztów jego uzyskania w wysokości kosztów faktycznie poniesionych wydatków na nabycie przedmiotów wkładu. W analizowanej sprawie podatnik stanął na stanowisku, iż również w przypadku, gdy samodzielnie wytworzył on prawa autorskie, ma on prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% wydatków związanych z ich wytworzeniem, takich jak koszty związane z zakupywanymi komputerami. Na takie rozwiązanie nie zgodził się organ podatkowy.

Sprawa trafiła na wokandę WSA, a następnie, po wniesieniu przez organ skargi kasacyjnej, do NSA. Oba sądy potwierdziły wcześniejsze stanowisko podatnika. Wskazano przy tym na niekonsekwencję organów. Podatnik wytwarzający prawo autorskie i dokonujący jego sprzedaży miałby prawo do rozpoznania 50% kosztów uzyskania przychodów, nabywca prawa autorskiego, wnosząc zaś je następnie do spółki, koszty te mógłby uwzględnić. Nieuprawnione zdaniem sądu jest więc rozróżnienie sytuacji, w której sam autor wnosi bezpośrednio (z pominięciem wcześniejszej sprzedaży) prawa autorskie do spółki. Pod pojęciem nabycia rozumieć więc powinno się również wytworzenie praw autorskich we własnym zakresie

wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2015 r., sygn. II FSK 2839/13.