Likwidacja w ustawie o VAT limitu obrotów w systemie TAX FREE

19-11-2019

Tak wynika z projektu nowelizacji w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej, jako ustawa o VAT) oraz w ustawie kodeks karny skarbowy. Projekt zakłada wprowadzenie kilku zasadniczych zmian w ustawie o VAT (m.in. wprowadzenie procedury dotyczącej magazynów typu call-of stock, transakcji łańcuchowych czy wymogów stosowania stawki 0% w WDT), w tym również likwidację limitu obrotów od przekroczenia, którego uzależniono możliwość dokonywania zwrotu podatku VAT podróżnym. Konieczność zmiany wynika z realizacji wyroku TSUE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie C-307/16 dotyczącej zwolnienia od podatku VAT dostaw towarów wysyłanych poza UE w bagażu osobistym podróżnych. 

Zmiany przepisów ustawy w tym zakresie mają na celu likwidację dotychczas obowiązującego w art. 127 ust. 6 ustawy o VAT warunku osiągnięcia wysokości obrotów za poprzedni rok podatkowy powyżej 400 tysięcy złotych po przekroczeniu, którego podatnik może dokonywać zwrotu podatku VAT podróżnym w ramach procedury TAX FREE.

Nowelizacja ta jest następstwem wyroku TSUE, który orzekł, że przepisy dyrektywy VAT stoją na przeszkodzie przepisom ustawy o VAT zgodnie, z którym w ramach dostaw na eksport towarów przewożonych w bagażu osobistym podróżnych, sprzedawca będący podatnikiem powinien osiągnąć minimalny pułap obrotów za poprzedni rok podatkowy lub zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym do zwrotu podatku od wartości dodanej podróżnym, jeżeli sam brak poszanowania tych warunków skutkuje ostatecznym pozbawieniem prawa do zwolnienia tej dostawy z podatku.

Należy jednak pamiętać, że nadal będzie obowiązywał drugi z warunków wskazujący, że zwroty będą mogły być dokonywane wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u tego sprzedawcy.

Projekt ustawy został przekazany do uzgodnienia Komitetowi do Spraw Europejskich działającemu w ramach Rady Ministrów. W związku z tym, że część postanowień zawartych w ustawie musi wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, najprawdopodobniej niedługo zostanie on przekazany Sejmowi RP niedługo po rozpoczęciu kadencji. Same przepisy dotyczące likwidacji limitów realizujące wyrok TSUE mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.