MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA wnioski ruszają od 04.05.2020

02-05-2020

RODZAJ WSPARCIA: DOTACJA BEZZWROTNA – BON REKOMPENSACYJNY

Dla kogo:

 • DLA PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OD 1 DO 49 PRACOWNIKÓW (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z wyłączeniem właściciela);
 • DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ODNOTOWUJĄ SPADEK OBROTÓW GOSPODARCZYCH (WPŁYWÓW) O CO NAJMNIEJ 50 PROCENTENT (w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich obrotów z 2 półrocza 2019 roku, w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19);
 • DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZILI DZIAŁALNOŚĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU I NIE BYLI NA TEN DZIEŃ W TRUDNEJ SYTUACJI (w rozumieniu przesłanek rozporządzenia Komisji Europejskiej 651/2014, nie będące w upadłości lub likwidacji);

Zasięg terytorialny: PRZEDSIĘBIORSTWA DZIAŁAJĄCE NA TERENIE MAŁOPOLSKI (mające siedzibę, zatrudniające pracowników na terenie Małopolski);

Kwota wsparcia: 9000 PLN / UTRZYMANY ETAT
(ilość bonów dla pojedynczego przedsiębiorstwa uzależniona jest od zadeklarowanych do utrzymania miejsc pracy i wynosi od 1 – 49. kwota wsparcia stanowi iloczyn liczby etatów oraz kwoty bazowej bonu i będzie wynosić od 9 do 441 tyś zł);

Na co: POKRYCIE WSZELKICH NIEZBĘDNYCH WYDATKÓW NA UTRZYMANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY
(m.in. opłat eksploatacyjnych, czynszów, zaległych zobowiązań, podatków i opłat lokalnych, wynagrodzeń pracowników, jak również wykorzystanie jako zabezpieczenie pożyczki/kredytu obrotowego);

Za co: UTRZYMANIE DEKLAROWANYCH MIEJSC PRACY (ETATÓW)
(w okresie 3 miesięcy od uzyskania bonu (tj. otrzymania środków), działalność gospodarcza nie została zawieszona oraz nie nastąpiła redukcja zatrudnienia w stosunku do deklarowanego we wniosku o bon)

Terminy: OD 4 MAJA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU (LUB DO WYCZERPANIA ALOKACJI) (data początkowa określa możliwość złożenie wniosku o bon, natomiast końcowa jest datą graniczną, w przypadku osiągnięcia 130% wartości dostępnych środków w złożonych wnioskach o bon nabór zostanie zamknięty)

Gdzie aplikować: podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków – MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania beneficjenta wsparcia określać będzie regulamin udzielania bonów oraz umowa.

RODZAJ WSPARCIA: POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA;

Dla kogo:

 • DLA PODMIOTÓW BĘDĄCYCH MIKRO, MAŁYM LUB ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM W ROZUMIENIU PRZEPISÓW ZAŁĄCZNIKA
  NR I ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 Z DNIA 17 CZERWCA 2014 R., UZNAJĄCEGO NIEKTÓRE RODZAJE POMOCY ZA ZGODNE Z RYNKIEM WEWNĘTRZNYM W ZASTOSOWANIU ART. 107 I 108 TRAKTATU, KTÓRZY:
 1. PRZED DNIEM 31 GRUDNIA 2019 ROKU NIE ZNAJDOWALI SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI, A OBECNIE ZNAJDUJĄ SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI W WYNIKU WYSTĄPIENIA COVID-19 LUB SĄ NIĄ ZAGROŻENI;
 2. NIE CIĄŻY NA NICH OBOWIĄZEK ZWROTU POMOCY, WYNIKAJĄCY Z DECYZJI KOMISJI EUROPEJSKIEJ UZNAJĄCEJ POMOC ZA NIEZGODNĄ Z PRAWEM ORAZ ZE WSPÓLNYM RYNKIEM LUB ORZECZENIA SĄDU KRAJOWEGO LUB UNIJNEGO;
 3. NIE SĄ WYKLUCZENI, STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1407/2013 Z DNIA 18 GRUDNIA 2013 R. W SPRAWIE STOSOWANIA ART. 107 I 108 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ DO POMOCY DE MINIMIS (JEŻELI PRZEDSIĘBIORSTWO UBIEGA SIĘ O POMOC DE MINIMIS);
 4. NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU Z MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA LUB WYKLUCZENIU TAKIEMU NIE PODLEGAJĄ OSOBY UPRAWNIONE DO ICH REPREZENTACJI;
 5. NIE SĄ PODMIOTAMI, W STOSUNKU DO KTÓRYCH POŚREDNIK FINANSOWY LUB OSOBY UPOWAŻNIONE DO JEGO REPREZENTACJI POSIADAJĄ, TAK BEZPOŚREDNIO JAK I POŚREDNIO, JAKIEKOLWIEK POWIĄZANIA, W TYM O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, KAPITAŁOWYM, OSOBOWYM CZY TEŻ FAKTYCZNYM, KTÓRE WPŁYWAJĄ LUB MOGŁYBY POTENCJALNIE WPŁYWAĆ NA PRAWIDŁOWĄ REALIZACJĘ OPERACJI;

Zasięg terytorialny: PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄCE SIEDZIBĘ NA TERENIE MAŁOPOLSKI;

Kwota wsparcia: POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA DO KWOTY 500 TYS. ZŁ;

Oprocentowanie: NIEOPROCENTOWANE POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE NA PODSTAWIE ZASAD UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS.
W przypadku braku możliwości udzielenia przedsiębiorcy pomocy de minimis z powodu wyczerpania limitu tej pomocy, pożyczki będą udzielane zawsze na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19;

Okres: POŻYCZKA JEST UDZIELANA NA OKRES MAKSYMALNIE 6 LAT;

Na co: POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY I ZAPEWNIENIEM JEJ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ (pokrycie wydatków bieżących, obrotowych m.in. wynagrodzeń pracowników, zobowiązań publiczno-prawnych, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zatowarowanie, półprodukty, wydatków niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. );

Warunki rozliczenia: WYDATKOWANIE ŚRODKÓW JEDNOSTKOWEJ POŻYCZKI MUSI ZOSTAĆ NALEŻYCIE UDOKUMENTOWANE. DOKUMENTEM POTWIERDZAJĄCYM WYDATKOWANIE ŚRODKÓW ZGODNIE Z CELEM, NA JAKI ZOSTAŁY PRZYZNANE, JEST W SZCZEGÓLNOŚCI FAKTURA LUB DOKUMENT RÓWNOWAŻNY, W ROZUMIENIU PRZEPISÓW PRAWA KRAJOWEGO. PRZEDSTAWIONE W RAMACH ROZLICZENIA DOKUMENTY POWINNY W SPOSÓB JEDNOZNACZNY POTWIERDZAĆ, ŻE KWOTA POŻYCZKI ZOSTAŁA WYKORZYSTANA ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, NA JAKIE ZOSTAŁA UDZIELONA;

Terminy: OD KOŃCA KWIETNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU;

Gdzie aplikować: podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków – POŚREDNICY FINANSOWI WYBRANI PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO;

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA LATA 2014-2020 W CELU WSPIERANIA POLSKIEJ GOSPODARKI W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM PANDEMII COVID-19;

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania odbiorcy ostatecznego wsparcia określać będą regulaminy udzielania pożyczek przygotowane przez poszczególnych pośredników finansowych oraz umowa.

Wykaz pośredników finansowych udzielających wsparcia w postaci pożyczki płynnościowej będzie aktualizowany w oparciu o aneksowane i podpisywane nowe umowy z pośrednikami finansowymi i będzie dostępny końcem kwietnia br. na stronach internetowych Banku Gospodarstwa Krajowego https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/malopolskie/