Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Mechanizm oprocentowania odsetek za zwłokę przy korekcie plików JPK

03-12-2017

W dniu 6 lipca 2017 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat o dokonanej weryfikacji plików kontrolnych JPK_VAT. Tym razem weryfikacja dotyczyła miesiąca kwietnia i maja 2017 r.

Jak wynika z powyższego komunikatu, w części plików przesłanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej zauważono wiele niezgodności, które dotyczyły:

rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za ten sam okres,
rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT,
przypadków uwzględniania w plikach JPK_VAT zakupu faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku od towarów i usług.
O zaistnieniu powyższych uchybień Ministerstwo Finansów informuje podatników za pośrednictwem adresu e-mail lub nawet wiadomości tekstowej SMS.

Jak wynika z komunikatu, powiadomienia opatrzone podpisem „Ministerstwo Finansów, Departament Poboru Podatków”, zawierają prośbę o sprawdzenie składanych plików JPK_VAT i kontakt z właściwym urzędem skarbowym, aby wyjaśnić stwierdzone niezgodności i ewentualnie skorygować złożoną deklarację VAT lub plik JPK_VAT.

WŁAŚCIWA STAWKA ODSETEK

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż każdy pojawiający się błąd w pliku JPK powinien zostać wyjaśniony lub poprawiony poprzez złożenie przez podatnika stosownej korekty. W rezultacie rodzi się pytanie o wysokość oprocentowania odsetek za zwłokę.

Ministerstwo Finansów, chcąc zachęcić podatników do samodzielnego ujawniania nieprawidłowości w złożonej deklaracji, wprowadziło w ustawie Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) zmiany dotyczące wysokości odsetek za zwłokę, które zaczęły obowiązywać z początkiem 2016 r. Nowelizacja dotyczyła treści art. 56a § 1 Ordynacji podatkowej, dodanego na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – gdzie stwierdzono, iż obniżoną stawkę odsetek za zwłokę, w wysokości 50% podstawowej stawki odsetek za zwłokę, stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
Zgodnie z art. 56a § 2 Ordynacji podatkowej – przepis art. 56a § 1 stosuje się odpowiednio w razie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie określonym w art. 66 Ordynacji, na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji.

Natomiast w myśl art. 56a § 3 Ordynacji podatkowej – obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:

złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;
1a. złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzania kontroli celno- skarbowej;

dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że przy zaległościach podatkowych stosuje się:

stawkę podstawową, która wynosi 8%;
stawkę obniżoną, która wynosi 4% (tj. połowa stawki podstawowej);
stawkę podwyższoną, która wynosi 12% (tj. 150% stawki podstawowej).
Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Finansów podkreśliło, iż jeśli po przeprowadzonej analizie pliku JPK w Centrum Analiz i Planowania Administracji Podatkowej przy Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu okaże się, że przesłany plik obarczony jest błędami, to wówczas resort finansów przesyła drogą elektroniczną (e-mail, sms) zawiadomienie do podatnika o ich wystąpieniu. Zawiadomienie ma charakter analityczny, a w swej treści zawiera podstawowe informacje, takie jak NIP kontrahenta, bez jakichkolwiek szczegółowych danych dotyczących transakcji (np. numeru wadliwej faktury, kwoty należności i kwoty VAT). O zaistniałej sytuacji powiadamiany jest również urząd skarbowy.

Zatem jeśli podatnik, u którego centrum analityczne we Wrocławiu stwierdziło nieprawidłowości w przesłanym pliku JPK, nie chce płacić podstawowych lub podwyższonych odsetek za zwłokę (tj. 8% lub 12%), powinien w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia ze strony Ministerstwa Finansów, podjąć kroki w celu wyjaśnienia powstałych nieprawidłowości, bądź złożenia stosownej korekty. W takiej sytuacji będzie można zastosować obniżone oprocentowanie, które wynosi 4%.

Gdy podatnik pozostanie bierny wobec zawiadomienia ze strony resortu finansów, to po upływie 5 dni od dnia otrzymania przedmiotowego zawiadomienia urząd skarbowy rozpoczyna czynności sprawdzające, zawiadamiając o nich podatnika. O podjęciu tych czynności podatnik zostaje powiadomiony pisemnie ze wskazaniem na NIP kontrahenta, numer faktury, kwotę należności oraz kwotę podatku VAT. Jak informuje resort finansów od tego momentu, stosownie do treści art. 56a § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, podatnik zostaje pozbawiony prawa do obniżonej stawki odsetek za zwłokę, ponieważ korektę w wyniku analizy danych zawartych w JPK należy traktować jako „dokonaną w wyniku czynności sprawdzających”. W konsekwencji wystąpi konieczność zastosowania podwyższonej stawki opodatkowania, czyli odpowiednio 12%.

Dokonując interpretacji przedstawionego zagadnienia, Ministerstwo Finansów skłania podatników do złożenia niezwłocznie korekty nieprawidłowości występujących w plikach JPK, i podjęcia stosownych kroków już na etapie otrzymanego zawiadomienia analitycznego, by tym samym ustrzec się przed wyższą stawką oprocentowania odsetek za zwłokę.