Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Mechanizm podzielnej płatności

05-07-2018

Mając na uwadze wejście w życie z dniem 1 lipca 2018 r. przepisów dotyczących tzw. podzielnej
płatności przesyłamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w tym zakresie. W razie
dodatkowych wątpliwości prosimy o kontakt bezpośredni z naszymi specjalistami.

Kogo dotyczy mechanizm podzielonej płatności (split payment)?
Co do zasady mechanizm podzielonej płatności będzie mógł być stosowany do płatności pomiędzy przedsiębiorcami (tzw. obrót B2B) niezależnie czy są oni mikroprzedsiębiorcami czy też dużymi firmami. Nie dotyczy on zatem transakcji z konsumentami. Płatność tym mechanizmem będzie możliwa tylko jeśli na fakturze znajduje się kwota podatku VAT – nie będzie zatem miał on zastosowania do transakcji objętych zwolnieniami z VAT oraz tzw. odwróconym obciążeniem.

Czy korzystanie ze split payment jest obowiązkiem?
Płatność tym sposobem nie jest obowiązkiem, można rozliczać się nadal w dotychczasowy sposób. Należy jednak pamiętać, że to nabywca decyduje, czy opłaci fakturę w dotychczasowej formie, czy przy pomocy mechanizmu podzielonej płatności. Co więcej nabywca decyduje w jakiej części opłacić daną fakturę tym mechanizmem, wobec którego dostawcy stosować ten mechanizm oraz co do których konkretnie faktury go stosować.
Dodatkowo początkowe korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności, nie oznacza obowiązku stałego rozliczania się tym sposobem – można wrócić do dotychczasowego sposobu rozliczania się z przedsiębiorcami.

Czy można w umowie pomiędzy przedsiębiorcą wyłączyć płatność split payment?
W ramach swobody umów, można w umowie zawrzeć postanowienie zgodnie, z którym przedsiębiorca wyłącza możliwość przelewu za pomocą mechanizmu podzielnej płatności oraz konsekwencje w postaci kary umownej za naruszenie postanowienia umowy. Są jednak wątpliwości na ile skuteczne może być dochodzone przed sądem cywilnym sankcji za złamanie takiego postanowienia umownego.

W jakich celach mogę korzystać ze środków zgormadzonych na rachunku VAT?
Możliwość korzystania ze środków finansowych zgromadzonych na rachunku VAT jest ograniczona do:
• uregulowania kwoty VAT wykazanej w fakturze z tytułu zakupu towarów lub usług,
• zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego,
• zapłaty do urzędu skarbowego dodatkowych zobowiązań oraz odsetek za zwłokę w podatku
VAT.
• przelania środków na inny rachunek VAT tego przedsiębiorcy w tym samym banku/SKOKU.

Przeniesienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy jest możliwe tylko za zgodą
naczelnika urzędu skarbowego wydawanej w terminie do 60 dni od złożenia wniosku.

Czy należy wykonywać dwa osobne przelewy na rachunek bieżący i VAT?
Nie, płatność ma się odbywać za pomocą jednego komunikatu przelewu, gdzie to zadaniem
banku/SKOK-u jest podzielić płatność na rachunek rozliczeniowy i rachunek VAT.

Czy należy złożyć wniosek do banku, SKOK-u lub urzędu skarbowego w związku ze split payment?
Obowiązkiem banku/SKOK-u jest utworzenie rachunku VAT dla rachunku bieżącego przedsiębiorcy, w związku z tym nie trzeba składać żadnych wniosków.

Czy muszę podpisywać nową umowę z bankiem/SKOK lub aneks do obowiązującej umowy?
Nie ma takiego obowiązku, banki zobowiązane są do utworzenia rachunków VAT z mocy prawa.

Czy dla kilku rachunków bieżących będę mieć tyle samo rachunków VAT?
Każdy Bank/SKOK utworzy jeden rachunek VAT nawet jeśli przedsiębiorca ma kilka rachunków bieżących w tym banku/SKOKu. Dopiero na wniosek przedsiębiorcy, bank/SKOK otworzy kolejne rachunki VAT.

Dla jakich rachunków otwarte zostaną rachunki VAT?
Rachunki VAT zostaną otwarte tylko dla kont rozliczeniowych, dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, walutowych czy osobistych banki/SKOK-i nie będą otwierać rachunków VAT.

Rachunek VAT dla polskiej czy też obcej waluty?
Rachunki VAT zostaną otwarte tylko dla rachunków w polskiej walucie, natomiast dla rachunków w walutach obcych nie ma możliwości otwarcia rachunku VAT.

Czy bank może wprowadzić dodatkowe opłaty za rachunek VAT?
Bank/SKOK nie może wprowadzić dodatkowych opłat, ale może pobierać opłaty, które pobierał przy dotychczasowym rachunku bieżącym. Rachunek VAT może być oprocentowany jednak odsetki zasilać będą rachunek bieżący.

Rachunki w dwóch lub więcej bankach/SKOK-ach – dla którego powstanie rachunek VAT?
W przypadku posiadania rachunku w kilku bankach/SKOK-ach dla każdego z nich zostanie utworzony osobny rachunek VAT w danym banku-SKOKu.

Przelewy między rachunkami VAT:
Jeżeli posiadamy kilka rachunków VAT w tym samym banku, będzie możliwość przekazywania środków pomiędzy rachunkami VAT, natomiast w przypadku rachunków VAT w różnych bankach takiej możliwości nie będzie.

Czy mogę zapłacić kilka faktur jednym przelewem?
Korzystając ze split payment, można za pomocą jednego przelewu opłacić tylko jedną fakturę, tak samo nie możliwości tworzenia zbiorczych przelewów.

Jakie korzyści są przewidziane dla przedsiębiorców korzystających ze split payment?
• zniesienie odpowiedzialności solidarnej dla przedsiębiorców korzystających z mechanizmu
podzielonej płatności.
• możliwość uniknięcia sankcji podatkowej w podatku VAT
• ograniczenie stosowania podwyższonych odsetek w przypadku zaległości podatkowych w VAT
• obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego w przypadku wcześniejszej zapłaty podatku (tzw.
dyskont w VAT)
• możliwość zwrotu różnicy w podatku na rachunek VAT w przyśpieszonym terminie do 25 dni
bez spełnienia dodatkowych warunków i przesłanek

Należy przy tym mieć świadomość, że powyższe udogodnienia podlegają pewnym ograniczeniom ustawowym.

Płatność w przypadku braku środków finansowych na rachunku VAT:
W sytuacji, kiedy nie mamy środków na rachunku VAT, bank/SKOK pobierze brakującą część lub całość kwoty z rachunku rozliczeniowego. W przypadku wystąpienia odwrotnej sytuacji przekazanie środków nie będzie możliwe.

Czy z rachunku VAT mogę zapłacić za zobowiązania wynikające z innych podatków?
Nie, rachunek VAT służy do zapłaty wyłącznie podatku od towarów i usług, w związku z tym nie
zapłacimy za jego pomocą podatku PIT, CIT, jak również składek ZUS. Na takie przelewy będzie
potrzebować zgody Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Czy na fakturze będzie obowiązek wpisywania od 1 lipca 2018 dodatkowej adnotacji „split payment”?
Nie ma takiego wymogu ani konieczności.

Czy mechanizmem split payemnt zapłacę za zaliczkę/zadatek?
Będzie taka możliwość o ile przed wpłatą otrzymamy od kontrahenta fakturę VAT zaliczkową. Nie będzie natomiast możliwości zapłacenia tym trybem jeśli faktura zaliczkowa pojawi dopiero po jej wpłaceniu gdyż nie będziemy wcześniej dysponowali numerem takiej faktury który musimy wpisać w komunikat przelewu.

Czy mechanizmem split payemnt zapłacę przy użyciu karty wydanej do konta bankowego?
Nie będzie takiej możliwości. System ma dotyczyć tylko przelewów elektronicznych.

Czy można zasilić rachunek VAT środkami z konta głównego z którym powiązany jest rachunek VAT lub innego konta?
Nie będzie takiej możliwości.