Menedżer prowadzący działalność gospodarczą, który otrzymuje pieniądze z tytułu zakazu konkurencji a podatek VAT

05-03-2015

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 28 lutego 2013 r. (znak IBPP4/443-94/13/EK)

Umowa dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem najczęściej przewiduje tzw. zakaz konkurencji, czyli zobowiązanie się po zakończeniu współpracy do powstrzymywania się do prowadzenie konkurencyjnej działalności. Za co przewidziane jest odpowiedznie odszkodowanie. W związku z powyższym pojawiają się jednak wątpliwości dotyczące sytuacji, gdy podmiot świadczący tego typu usługę jest z tego tytułu podatnikiem podatku VAT. Nie jest bowiem jasne czy w takim przypadku powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej, w zamian za odszkodowanie stanowi odpłatne świadczenie usług na gruncie ustawy o VAT. Organ podatkowy przypomniał, że aby powstrzymanie się od działania, czy tolerowanie czynności lub sytuacji mogło zostać uznane za usługę w rozumieniu ustawy o VAT, zobowiązanie to winno być odpłatne, wynikać ze stosunku zobowiązaniowego, jak również musi istnieć konkretny podmiot będący bezpośrednim beneficjentem (konsumentem) tego zobowiązania. Dlatego też w jego ocenie: „(„) umowa o zakazie konkurencji została zawarta przez Wnioskodawcę, jako podatnika podatku od towarów i usług (a zatem Wnioskodawca nie korzystała w tym zakresie z wyłączenia wynikającego z art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług), zaś otrzymane wynagrodzenie za powstrzymanie się od dokonywania określonych czynności, które zostało określone odszkodowaniem, stanowi ekwiwalent za konkretną usługę, którą w niniejszej sprawie jest powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej wobec spółki. Z kolei beneficjentem usługi, z uwagi na uzyskane w ten sposób zobowiązanie (gwarancję) nieprowadzenia przez Wnioskodawcę działalności konkurencyjnej jest spółka. W konsekwencji uznać należy, iż otrzymywane odszkodowanie, związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą (w ramach bowiem tej działalności została zawarta umowa o zakazie konkurencji), na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.”.

Pełną treść interpretacji omówionych w powyższej części można znaleźć na oficjalnej stronie MF:https://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2