Minister Finansów odracza obowiązki w zakresie cen transferowych

11-03-2018

Doradztwo podatkowe

Zgodnie z projektem rozporządzenia termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych, złożenie oświadczenia o jej sporządzeniu i na dołączenie do zeznania podatkowego sprawozdań CIT-TP / PIT-TP będzie przedłużony do ostatniego dnia dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Przedłużony termin ma obejmować obowiązki w zakresie cen transferowych wykonywane w roku 2018 (a zatem dotyczące transakcji z 2017 r.) i w roku 2019 (dotyczące transakcji z 2018 r.).
22 lutego minister finansów opublikował projekt rozporządzenia, w którym przesuwa do końca września 2018 r. oraz do końca września 2019 r. terminy na sporządzenie dokumentacji podatkowej cen transferowych, złożenie urzędowi skarbowemu oświadczenia o jej sporządzeniu oraz na dołączenie do zeznania podatkowego sprawozdań CIT-TP / PIT-TP za lata odpowiednio 2017 i 2018. Projekt ten potwierdza wcześniejsze zapowiedzi o odroczeniu obowiązków w zakresie cen transferowych. Rozwiane więc zostały wątpliwości, które pojawiły się po pierwszych zapowiedziach ze strony ministerstwa, czy terminy zostaną przedłużone do czerwca, czy do września. Przedłużenie terminów to bardzo dobra wiadomość dla podatników. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że zmiana terminów spowodowana jest sygnałami docierającymi do Ministerstwa Finansów od podatników, którzy nie mogą w terminie dochować wszystkich obowiązków.

WIELE DOKUMENTÓW W TYM SAMYM CZASIE
1 stycznia 2017 roku weszła w życie duża nowelizacja przepisów dotyczących cen transferowych. W związku z jej wprowadzeniem, podatnicy wraz ze złożeniem rocznego zeznania podatkowego, muszą przedstawić oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz sprawozdanie CIT-TP / PIT-TP. Te nowe obowiązki zgodnie z pierwotnym założeniem ministerstwa po raz pierwszy miały zatem być teoretycznie wykonane do końca marca (dla podatników CIT) i do końca kwietnia 2018 r. (dla podatników PIT). Czas na sporządzenie dokumentacji tylko pozornie wydaje się dość długi. Termin wykonania nowych obowiązków zbiega się niestety z innymi powinnościami podatkowymi, co znacznie utrudnia podatnikom ich spełnienie. W szczególności dotyczy to mniejszych podmiotów gospodarczych.

DANE ZE SPRAWOZDANIA
Kolejnym argumentem przemawiającym za odroczeniem terminu jest to, że zgodnie z nowymi przepisami wiele zapisów dokumentacji wynika bezpośrednio z zatwierdzonego sprawozdania podatkowego za rok dokumentowany. W przepisach umieszczono zapis, że dane wynikające ze sprawozdania uzupełnia się w okresie 10 dni od jego zatwierdzenia. Stąd też, stworzenie pełnej dokumentacji do dnia złożenia rocznego zeznania podatkowego jest niemożliwe. Tym samym podatnicy, składając oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji, musieliby zaznaczać każdorazowo, że jest ona niepełna. Przedłużenie terminu powinno rozwiązywać ten problem.

ZMIANA PODEJŚCIA FISKUSA
Odroczenie obowiązków w zakresie cen transferowych jest również korzystne z uwagi na treść interpretacji ogólnej wydanej 24 stycznia 2018 r. (DCT.8201.1.2018DCT.8201.1.2018). Zgodnie z jej treścią, licząc limit transakcyjny należy sumować transakcje jednego rodzaju z wszystkimi podmiotami powiązanymi, a nie z danym podmiotem powiązanym. Interpretacja ta jest zaskakująca z uwagi na to, że w trakcie roku 2017, w praktycznie wszystkich interpretacjach indywidualnych organy wskazywały, że limit transakcyjny odnosi się osobno do każdego podmiotu powiązanego. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 13 grudnia 2017 r. (0111-KDIB1-2.4010.388.2017.1.BD) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że „wskazany w art. 9a ust. 1d updop w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. limit należy odnosić osobno do łącznej wartości każdej transakcji danego rodzaju zawartej z danym podmiotem powiązanym i do każdego innego zdarzenia jednego rodzaju ujętego w księgach rachunkowych zawartego z danym podmiotem powiązanym.”
Wydając tę interpretację ogólną Ministerstwo Finansów zanegowało tym samym interpretacje do tej pory publikowane, do których podatnicy się stosowali. Wykładania przepisów zawarta w interpretacji ogólnej jest o tyle zaskakująca, że nowe przepisy obowiązują już od ponad roku i do tej pory nie było wątpliwości, a wręcz jednolite podejście organów podatkowych w tym zakresie. Zmiana podejścia spowodowała, że niektórzy podatnicy muszą przygotować większą ilość dokumentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi i zweryfikować dotychczasowe podejście. Należy również w tym zakresie przeprowadzić ponownie analizę, czy firmy podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu. Z uwagi na to, odroczenie terminu wydawało się niezbędne.

NIEJASNE REGULACJE
Przepisy dotyczące cen transferowych, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku, pozostają w wielu miejscach niejasne. Należy wskazać chociażby na sytuację spółek osobowych względem sprawozdań CIT-TP / PIT-TP, czy też danych, które mają zostać zawarte w dokumentacji grupowej (tzw. master file). W ustawie o CIT zostało wskazane, że dokumentację grupową sporządza się dla grupy podmiotów powiązanych. Nie zostało jednak zdefiniowane to pojęcie, a dla większości podatników uzyskanie danych potrzebnych do sporządzenia tego dokumentu jest w wielu przypadkach niemożliwe.

Przykład
Powiązanie pomiędzy podmiotami występuje na poziomie zarządczym, a dwie firmy nie tworzą grupy kapitałowej. W takiej sytuacji uzyskanie danych odnośnie do kształtowania polityki cen transakcyjnych jest niemożliwe.
Problem ten nie występuje natomiast na gruncie ustawy o PIT, gdzie wprost zdefiniowano grupę kapitałową. Natomiast w stosunku do spółek osobowych, a w szczególności spółek komandytowych, nie wiadomo kto ma złożyć oświadczenie CIT-TP / PIT-TP, jakie dane należy umieścić w tym dokumencie oraz który podatnik ma podawać dane dotyczące całego obrotu spółki.
Niejasności te, nie są niestety jedynymi jakie powstały na podstawie znowelizowanych przepisów. W związku z licznymi wątpliwościami podatników wysoce wskazane byłoby odniesienie się do nich przez Ministerstwo Finansów.

ZMIANY MAJĄ DOTYCZYĆ TAKŻE UBIEGŁEGO ROKU
Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem jego ogłoszenia i ma dotyczyć zarówno obowiązków za rok 2017, jak i za rok 2018. Czas jaki pozostanie do końca pierwszego wydłużonego terminu, czyli do końca września 2018 roku, zarówno podatnicy, jak i Ministerstwo Finansów powinni wykorzystać do jak najlepszego przygotowania się do spełnienia nowych obowiązków w zakresie cen transferowych.

Autor artykułu jest Jarosław Włoch, zastępcą Dyrektora Departamentu Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Materiał został opublikowany na łamach serwisu internetowego Rzeczypospolitej rp.pl