Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Minister Finansów wydał ogólną interpretację w sprawie określenie momentu nabycia nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków, w przypadku uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia tej nieruchomości

12-03-2018

Minister Finansów wydał w dniu 6 lutego 2018 r. interpretację ogólną nr DD2.8201.3.2017.KBF (Dz. Urz. MF z  2018 r., poz.9) w sprawie określenia momentu nabycia nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków, w przypadku uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia tej nieruchomości.

Zmiany zapowiadają lepszą, z punktu widzenia obywatela, interpretację prawa podatkowego dotyczącą nabycia własności nieruchomości w przypadku śmierci jednego ze współmałżonków, podczas gdy nieruchomość pierwotnie została nabyta do ich majątku wspólnego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a –c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Po upływie okresu pięcioletniego od nabycia nieruchomości, osoba fizyczna mogła ją odsprzedać bez konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Problem pojawiał się w przypadku śmierci jednego z małżonków, który był współwłaścicielem nieruchomości. Według dotychczasowej interpretacji przepisów w momencie śmierci jednego z małżonków, następowało nabycie tej części nieruchomości przez drugiego małżonka. Skutkowało to tym, że co do tej odziedziczonej części pięcioletni okres, o którym mowa w cytowanym wyżej przepisie zaczynał biec na nowo. Oznaczało to konieczność zapłaty podatku, gdyby do sprzedaży nieruchomości doszło wcześniej niż 5 lat od śmierci współmałżonka.

Nowa interpretacja uwzględnia szczególny charakter wspólności majątkowej małżeńskiej, z której wynika, że małżonkowie mają prawo do całej nieruchomości objętej wspólnością majątkową i nie można określić przypadających na każdego z małżonków udziałów w tej wspólności w czasie jej trwania.

Tym samym dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje się, że w momencie śmierci jednego z małżonków nie następuje nabycie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez drugiego małżonka, jeżeli nieruchomość objęta była wspólnością majątkową.