Możliwość odsunięcia w czasie obowiązku przekazywania raportów JPK

03-12-2017

Dzięki rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. podatnicy mają szansę na indywidualne odsunięcie w czasie obowiązku comiesięcznego przesyłania ewidencji VAT w formie JPK.

Przedmiotowe rozporządzenie jest odpowiedzią Ministerstwa na liczne wnioski podatników o odroczenie terminu do złożenia informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej.  Zgodnie z jego treścią wnioski w sprawie odroczenia JPK należy składać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejscowo dla podatnika.

Warto przypomnieć, że obowiązek, o którym stanowi art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Od 1 lipca 2016 r. zobowiązani są do tego przedsiębiorcy o statusie dużych. Natomiast w stosunku do małych i średnich przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców ustawodawca przewidział okres przygotowawczy na wdrożenie JPK. Dla pierwszej z wymienionych grup obowiązek ten ma powstać z dniem 1 stycznia 2017 r. Mikroprzedsiębiorcy zaś dołączą do podmiotów zobowiązanych od 1 stycznia 2018 r.

Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 7 grudnia 2016 r.