Nabyte od syndyka roszczenie o odszkodowanie od Skarbu Państwa nie jest zwolnione od opodatkowania.

03-03-2015

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 05 lutego 2014 r. (znak: IPTPB2/415-664/13-7/KR)

W zaistniałym stanie faktycznym Podatnik nabył wraz z żoną od syndyka masy upadłościowej przedsiębiorstwo upadłego, w skład którego wchodziły nieruchomości, pojazdy oraz, co najważniejsze, roszczenie upadłego wobec Skarbu Państwa o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia dwóch nieruchomości, którego wartość nie była wtedy jeszcze określona. Opisane składniki majątku Podatnik nabył od syndyka w drodze umowy sprzedaży. Środki na zakup przedsiębiorstwa pochodziły z majątku wspólnego Podatnika i jego małżonki, pozostawali bowiem oni na dzień zawarcia umowy sprzedaży w ustawowej wspólności majątkowej. Dodatkowo, Podatnik był też wspólnikiem spółki osobowej. Zakup miał miejsce w grudniu 2011 r. Po dokonaniu zakupu, małżonkowie niezwłocznie, jeszcze w 2011 r., zbyli nabyte samochody. W styczniu 2012 r. na ich rachunek bankowy spłynęła natomiast kwota przyznanego odszkodowania, ustalonego decyzją Wojewody, z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości na podstawie przepisów ustaw o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami. Po odprowadzeniu podatku Podatnik powziął wątpliwości, czy uzyskana kwota odszkodowania nie podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT. W odpowiedzi na wniosek organ interpretacyjny podkreślił, iż Podatnik nie był osobą poszkodowaną z tytułu odszkodowania od Skarbu Państwa, a nabył jedynie roszczenie o to odszkodowanie. To nie jego szkoda podlega więc naprawieniu. W związku z tym, nie jest one wolne od podatku, a zarazem stanowi przychód z innych źródeł z art. 20 ust. 1  w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o PIT.