Co nas czeka po wakacjach? Planowane zmiany w podatkach

03-12-2017

Powoli okres letni zbliża się już ku końcowi. Prawdopodobnie część powracających z wakacji przedsiębiorców jeszcze nie zdaje sobie sprawy w jakiej rzeczywistości prawnopodatkowej przyszło im funkcjonować i jakie zmiany przygotował dla nich ustawodawca.

Niektóre z planowanych przez rządzących nowelizacje przepisów już weszły w życie, natomiast pozostała część zmian w przepisach jeszcze czeka na uchwalenie. Okazuje się, że aktualny rok podatkowy obfituje w bardzo ciekawe, lecz także niepokojące zmiany w sferze prawa podatkowego, których żaden roztropny i przezorny przedsiębiorca nie może zlekceważyć. W niniejszym artykule postaram się przedstawić najważniejsze i najistotniejsze dla polskich przedsiębiorców zmiany.

Przede wszystkim z datą rozpoczęcia nowego roku szkolnego ustawodawca zafundował nam nowy podatek, tj. podatek od sprzedaży detalicznej. Już w chwili wpłynięcia do Sejmu jego projektu wzbudził on liczne kontrowersje. Uzasadniano wprowadzenie nowej daniny publicznej koniecznością ochrony rodzimych osiedlowych sklepów w nierównej walce z zagranicznymi sieciami handlowymi na zasadzie zmniejszenia dysproporcji w opodatkowaniu. Natomiast zdaniem opozycji wprowadzenie tego podatku będzie stanowić hamulec rozwoju gospodarki i spowoduje faktyczne przerzucenie ciężaru jego finansowania na konsumentów. Jednakże to praktyka gospodarcza ostatecznie zweryfikuje kto w tym sporze ma racje. Oczywiście dla przedsiębiorcy najistotniejszą informacja jest czy ów podatek będzie dotyczyć jego działalności gospodarczej. Zasadniczo przedsiębiorca nie musi obawiać się obciążenia tym podatkiem jeżeli w danym miesiącu przychód osiągany z prowadzonej przez niego sprzedaży detalicznej nie przekroczy kwoty 17 mln zł.

Ponadto, nawet gdy nie zostanie spełniony ten warunek, ustawa przewiduje wyłączenia przedmiotowe dla sprzedaży pewnych kategorii towarów np. dla sprzedaży detalicznej leków, paliw stałych. Przedsiębiorcy, którzy jednak nie unikną zapłaty podatku będą musieli liczyć się z obciążeniem w wysokości 0,8% podstawy opodatkowania (tj. od nadwyżki przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln) albo 1,4% podstawy opodatkowania (dla części przychodu przekraczającego kwotę 170 mln). Co więcej, musza oni pamiętać, że do 25-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy będą obowiązani do sporządzania specjalnych deklaracji w której obliczą należny podatek, a następnie wpłacą go na rachunek urzędu skarbowego.

Kolejną istotna zmianą, która powinna zostać zauważona przez przedsiębiorców, jest wprowadzenie – od 1 sierpnia 2016 r. – nowego mechanizmu rozliczania VAT od przywożonego na terytorium Polski paliwa (zmiana ta jest częścią tzw. pakietu paliwowego, na podstawie którego dokonano także nowelizacji przepisów celnych oraz podatku akcyzowego). Nowe regulacje wprowadzają m.in. zasadę, iż nabywca paliwa przywożonego do Polski z UE zobowiązany będzie do uiszczenia na rachunek Izby Celnej należnego podatku VAT w przeciągu 5 dni od chwili przekroczenia przez paliwo polskiej granicy. Natomiast w przypadku, gdy przywóz paliwa odbywać się będzie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, podatek należy uiścić już w momencie przemieszczenia towaru na terytorium kraju (chyba, że nabywca odpowiednio wcześniej poinformuje o zamiarze przywozu paliwa odpowiednie organy). Wprowadzone zmiany mają na celu uszczelnienie podatku VAT przed oszustwami w branży paliwowej. Ich praktycznym skutkiem jest jednak to, że podmioty nabywające paliwo z zagranicy zobowiązane są do wpłacania dużych kwot podatku tuż po wprowadzeniu paliwa do Polski. Jednocześnie podatek ten może podlegać odliczeniu (zmniejszyć obciążenia podatkowe) dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego (miesiąca).

W końcu zwrócić należy uwagę na zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej, które dokonały wprowadzenia jednolitej struktury dokumentów księgowych w postaci elektronicznej tzw. jednolity plik kontrolny. Pod tą fachowo brzmiącą nazwą kryją się księgi podatkowe i dowody księgowe, które zostały sporządzone w specjalnym formacie umożliwiającym ich przekazywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej m.in. za pośrednictwem specjalnego oprogramowania udostępnianego przez Ministra Finansów. Zmiany te pomimo założeń ustawodawcy będą kolejnym obciążeniem dla przedsiębiorców, gdyż zobowiążą ich do dostosowania używanego oprogramowania do nowych standardów przewidujących jednolity format dokumentacji. Pewnym pocieszeniem jest fakt, że pełne obowiązki w zakresie przekazywania danych zapisanych w jednolitym pliku kontrolnym od 1 lipca 2016 r. ciążą wyłącznie na największych firmach. Mali i średni przedsiębiorcy dopiero 1 stycznia 2017 r. będą zobowiązani do przekazywania organów podatkowych swoich ewidencji VAT (co miesiąc, bez wezwania organów podatkowych, za pomocą odpowiedniej aplikacji Ministerstwa Finansów), natomiast w 2018 r. powstanie po ich stronie obowiązek przekazywania w tej strukturze dokumentów wymaganych przez organy w czasie kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego.

Niniejszy przegląd najważniejszych zmian warto zakończyć pozytywnym akcentem, za który uznać należy obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla małych podatników i dla podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym. Niestety, póki co odpowiedni projekt przewidujący zmniejszenie stawki PIT utknął na etapie prac w Senacie…

Powyższa analiza stanowi jedynie ogólny zarys nowych obciążeń podatkowych, gdyż złożoność i szczegółowość nowych przepisów nie pozwala na ich pełne wyjaśnienie w tak krótkim tekście. Jednocześnie należy pamiętać, że Sejm dopiero wznawia pracę po wakacyjnej przerwie, a okres przełomu lat należy tradycyjnie do najmniej spokojnych w dziedzinie finansów i podatków. W związku z powyższym należy spodziewać się kolejnych istotnych zmian w przepisach. Pierwsze zapowiedzi pozwalają twierdzić, że niewątpliwie podatek VAT nie dotrwa do 1 stycznia 2017 w niezmienionym kształcie, ale jakie dokładnie i kiedy zmiany zostaną wprowadzone – tego nie sposób dziś przewidzieć.. Zapraszamy do dalszej lektury naszych artykułów o tematyce podatkowej, w których postaramy się poruszać najważniejsze problemy praktyczne związane ze prowadzeniem działalności w nowych realiach podatkowych. Jednocześnie będzie nam bardzo miło opisać problem podatkowy, który zostanie nam zasygnalizowany przez czytelników. Dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami w tym zakresie.

Justyna Zając-Wysocka
Departament Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie
Całość artykułu:
https://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/co-nas-czeka-po-wakacjach-planowane-zmiany-w-podatkach,10601146/