Nie każda korekta podatku doprowadzi do wszczęcie postępowania wymiarowego

03-03-2015

Uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 27 stycznia 2014 r. (sygn. II FPS 5/13)

Przedmiotem uchwały było udzielenie przez NSA odpowiedzi na pytanie: ?Czy w przypadku zakwestionowania przez organ podatkowy prawidłowości skorygowanej deklaracji podatkowej złożonej wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, zgodnie z art. 75 § 3 ustawy (?) Ordynacja podatkowa (?) organ podatkowy przed rozpatrzeniem tego wniosku powinien wszcząć z urzędu postępowanie podatkowe celem określenia wysokości zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 21 § 3 tej ustawy??. Wskazany przepis stanowi, że jeżeli w trakcie postępowania podatkowego organ stwierdzi, iż kwota zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy ma prawo wydać decyzję w której określi prawidłową tychże kwotę (decyzja wymiarowa). Takie brzmienie przepisu powodowało obawę, iż w każdym wypadku, gdy pracownik organy podatkowego poweźmie wątpliwości co do prawidłowości złożonej deklaracji z wnioskiem o nadpłatę, winien wszcząć postępowanie wymiarowe. NSA w podjętej uchwale wyjaśnił, iż:?W przypadku zakwestionowania prawidłowości skorygowanej deklaracji podatkowej złożonej wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty [na podst. ustawy Ordynacja podatkowa], organ podatkowy nie ma obowiązku przed rozpatrzeniem tego wniosku wszczynać w każdej sprawie postępowania celem określenia wysokości zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 21 § 3 wymienionej ustawy.?