Niewykorzystany abonament również można zaliczyć w koszty

03-12-2017

Niewykorzystany przez podatnika abonament na organizowanie imprez integracyjnych stanowi pośredni koszt uzyskania przychodów i jako taki obniży przychód. Do takich wniosków doszedł Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej w sierpniu interpretacji.

Sprawa dotyczyła Spółki, która nabyła od podmiotu zewnętrznego abonament na możliwość zorganizowania i przeprowadzenia imprez w powierzchniach konferencyjno – biznesowych w okresie dwóch lat. Z tytułu zakupu abonamentu, spółka poniosła jednorazową opłatę uiszczaną z góry za cały okres trwania umowy. Spółka skorzystała z możliwości zorganizowania imprezy tylko raz. Do dyspozycji spółki pozostała więc niewykorzystana część abonamentu.

Spółka zastanawiała się, czy wartość niewykorzystanego abonamentu może pomniejszyć jej przychód podatkowy. Stanęła na stanowisku, iż niewykorzystana wartość abonamentu powinna zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, uważać się będzie dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (koszt pośredni).

Organ podatkowy potwierdził to stanowisko. Podkreślił przy tym jednak, iż ocena związku wydatków z prowadzoną działalnością gospodarczą a także wykazanie że poniesiony wydatek został w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów może nastąpić w drodze postępowania dowodowego, które jest postępowaniem odrębnym od postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej i udowodnienie tego związku leży po stronie spółki.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 sierpnia 2016 r., znak IBPB-1-2/4510-649/16-1/JW