Niezarejestrowany znak towarowy można amortyzować

05-03-2015

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 lipca 2013 r. (znak IPPB1/415-623/13-2/EC)

Przedmiotem analizy w interpretacji z dnia 26 lipca 2013 r. (znak IPPB1/415-623/13-2/EC) była odpowiedź na pytanie wnioskodawcy, czy nabyty w drodze wkładu niepieniężnego niezarejestrowany znak towarowy, stanowiący przedmiot prawa autorskiego podlega amortyzacji, jako wartość niematerialna i prawna w rozumieniu ustawy o PIT. Organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym ustawa o PIT nie zawiera żadnych regulacji dotyczących przesłanek formalnych mających wpływ na prawo do amortyzacji autorskiego prawa majątkowego. Oznacza to, że przedmiot autorskiego prawa majątkowego (w omawianej sprawie – znak towarowy) może być amortyzowany, niezależnie od rejestracji takiego utworu w Urzędzie Patentowym w rozumieniu Prawa własności przemysłowej. Zarejestrowanie utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim w Urzędzie Patentowym nie jest bowiem obowiązkiem, a jedynie prawem jego właściciela. Objęcie utworu (znaku towarowego) prawem ochronnym w rozumieniu Prawa własności przemysłowej ma wyłącznie na celu zabezpieczenie praw przysługujących jego właścicielowi, a samo zarejestrowanie utworu w Urzędzie Patentowym nie wpływa na charakter prawny takiego utworu. Tym samym, ewentualne zarejestrowanie przedmiotowego znaku towarowego w Urzędzie Patentowym nie wpływa na jego kwalifikację, jako przedmiotu autorskiego prawa majątkowego (utwór).
Organ podatkowy zgodził się z wnioskodawcą, iż z uwagi na fakt skutecznego nabycia w drodze aportu majątkowego prawa autorskie do niezarejestrowanego znaku towarowego oraz okoliczności, że znak towarowy stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i nabywcy przysługuje pełne autorskie prawo majątkowe oraz, że znak towarowy wykorzystywany jest na potrzeby związane z działalnością i okres jego używania przekroczy rok – przedmiotowy znak towarowy stanowi wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji.

Pełną treść interpretacji omówionych w powyższej części można znaleźć na oficjalnej stronie MF: https://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2