Nowe stawki podatku od nieruchomości

05-03-2015

W dniu 20 sierpnia 2012 r. na stronie Ministerstwa Finansów zostało zamieszczone obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z póżn. zm.) górne granice stawek kwotowych określone m.in. w art. 5 ust. 1 ustawy (regulującym maksymalną wysokość stawek podatku od nieruchomości), obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na podstawie delegacji zawartej w ust. 2 tego artykułu Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 1, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. Ustalenie wskaźnika cen następuje z kolei na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza (art. 20 ust. 3 ustawy).

 

Dlatego też w dniu 13 lipca 2012 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał komunikat opublikowany w Monitorze Polskim poz. 508, w którym ogłosił, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. w stosunku do I półrocza 2011 r. wyniósł 104,0 (wzrost cen o 4,0%). Wobec tego Resort Finansów dokonał czynności technicznej polegającej na przeliczeniu górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem.

 

W konsekwencji maksymalne wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 r. będą wynosić:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,88 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 22,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych – 7,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

Należy pamiętać, że ostateczna wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2013 r. uzależniona jest od uchwały danej Rady gminy. Określona przez nią wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może jednak przekraczać wskazanych wyżej kwot.