O sporadyczności pożyczek decyduje ich wysokość, częstotliwość i proporcja do obrotów

03-03-2015

Wyrok NSA z 5 grudnia 2013 r. (sygn. I FSK 1757/12))

W ocenie NSA ?czynność sporadyczna? o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT na gruncie polskich przepisów oraz w świetle brzmienia art. 174 Dyrektywy 112, oznacza czynność o charakterze pomocniczym i ubocznym względem działalności głównej. Częstotliwość i powtarzalność udzielania pożyczek nie jest decydująca, natomiast istotne znaczenie mają gospodarcze przyczyny ich udzielenia.W rozpatrywanym stanie faktycznym cztery z pięciu pożyczek zostały udzielone w celu zapewnienia finansowania spółki zależnej, która znalazła się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a której niezakłócona działalność leżała w interesie gospodarczym spółki-pożyczkodawcy. Tym samym, sąd uznał żeudzielenie pożyczki przyczyniło się do generowania wysokości obrotów w głównej działalności spółki-pożyczkodawcy, tj. w działalności produkcyjnej. Dla oceny danej czynności jako pomocniczej istotną okolicznością jest stopień zaangażowania aktywów, od których przysługuje prawo do odliczenia VAT. W omawianej sprawie pożyczone kwoty spowodowały niewielkie zaangażowanie majątku spółki. Tym samym kilkukrotne udzielenie pożyczki oraz jednorazowe udzielenie pożyczki podmiotowi trzeciemu, każdorazowo stanowiły czynności sporadyczne, które nie podlegają wliczeniu do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Pełną treść orzeczeń można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej NSA:https://orzeczenia.nsa.gov.pl/