Od usługi promocyjnej z przekazaniem towarów można odliczyć VAT

05-03-2015

WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. I SA/Rz 75/13) uznał, że spółka nabywająca usługi marketingowe od specjalizującego się w tym zakresie podmiotu, w celu promocji dystrybuowanych przez siebie towarów może, na podstawie otrzymanej faktury potwierdzającej wykonanie kompleksowej usługi marketingowej odliczyć podatek VAT. Sąd, wbrew stanowisku organu podatkowego wyrażonego w zaskarżonej interpretacji, uznał również prawo spółki do odliczenia podatku VAT od wydatków dotyczących nabywanych przez agencję marketingową towarów, które następnie są przekazywane nieodpłatnie klientom. Za zasadniczą część podlegającą rozstrzygnięciu sąd uznał wyjaśnienie pojęcia „świadczenia kompleksowego”. W wydanym wyroku stwierdził, że: „Ze świadczeniem kompleksowym będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy będzie miała charakter świadczenia podstawowego i świadczenia pomocniczego lub świadczeń pomocniczych tzn. takich, które umożliwiają skorzystanie (względnie lepsze skorzystanie) ze świadczenia podstawowego (lub są niezbędne dla możliwości skorzystania ze świadczenia podstawowego). Jeżeli świadczenia te można, bez popadania w sztuczność, rozdzielić, tak że nie zmieni to ich charakteru ani wartości z punktu widzenia nabywcy – wówczas świadczenia takie powinny być traktowane jako dwa niezależnie opodatkowane świadczenia”. Inne cechy przesądzające o kompleksowości usługi znaleźć można w orzecznictwie europejskim, na przykład w wyroku ETS w sprawach C-349/96, C-308/96 i C-94/97.