Odroczenie daty wprowadzenia odliczenia VAT od paliw zgodne z prawem unijnym

08-07-2015

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 11 czerwca 2015 r., sygn. I SA/Sz 69/15

   Przedmiotowa sprawa wynikła ze skargi na interpretację indywidualną prawa podatkowego. Wnioskodawcą (a następnie Skarżącym) był czynny podatnik VAT, prowadzący działalność w zakresie gospodarki odpadami oraz usług związanych z utrzymywaniem czystości. Podatnik posiada przy tym flotę pojazdów samochodowych, niezbędnych do prowadzonej działalności gospodarczej. W skład tej floty wchodzą również samochody osobowe wykorzystywane w sposób mieszany, tj. do działalności gospodarczej oraz do innych celów. Do czasu złożenia wniosku Skarżący nie odliczał podatku VAT od zakupywanych paliw.

   Skarżący stanął jednak na stanowisku, iż prawo do odliczenia VAT od paliwa mogłoby przysługiwać w tym wypadku bezpośrednio na podstawie przepisów dyrektywy VAT nr 2006/112/WE. Wprowadzając do Polskiego porządku prawnego przepisy zakazujące pełnego odliczenia VATu od paliwa ustawodawca, zdaniem Skarżącego, naruszył bowiem przepisy unijne, co pozwala na bezpośrednie stosowanie wspólnotowej regulacji w tym zakresie.

   W ocenie organu Skarżący nie mógł odliczać w ogóle podatku naliczonego zawartego w zakupach paliwa. Dopiero od dnia 1 lipca 2015 r. takie prawo miało jej przysługiwać, ale również w wysokości 50% podatku naliczonego. Organ nie podzielił argumentacji Skarżącego w zakresie naruszenia przepisów prawa europejskiego przez Polskę. Argumentacja organu znalazła uznanie również w oczach w WSA, który nie dopatrzył się błędnej implementacji przepisów unijnych i oddalił skargę, nie przyjmując możliwości odliczenia na podstawie bezpośrednio przepisów unijnych.