Odsetki za opóźniony wykup gruntu nie są dla sprzedającego odrębnym przychodem

03-03-2015

Wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2013 r. ( sygn. II FSK 115/12)

Sąd rozpatrywał sprawę mężczyzny, będącego właścicielem gospodarstwa rolnego znajdującego się w Warszawie. Gdy zmienił się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a nieruchomość rolnika przeznaczono na cele publiczne, zażądał on od miasta, by te wykupiło jego gospodarstwo. Pomimo żądania, miasto zwlekało z wykupem gruntu, dlatego też rolnik złoży pozew do sądu. W lutym 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał miastu wykupić gospodarstwo i zapłacić cenę wraz z odsetkami. Sąd orzekł, że odsetki miały być naliczone od sierpnia 2002r. Od tej chwili zaczął się spór rolnika z izbą skarbową. Rolnik był przekonany, nie jest zobowiązany do zapłaty podatku ani od ceny wykupu, ani od odsetek, gdyż od dnia, kiedy stał się właścicielem gospodarstwa, dawno minęło już pięć lat. Termin ten wynika z przepisów ustawy o PIT i jest to warunek niezbędny do zwolnienia z podatku dochodu ze sprzedaży nieruchomości. Organ podatkowy uznał, że zwolniona z podatku będzie jedynie cena wykupu gospodarstwa, natomiast nie zwalnia go to z zapłaty podatku od naliczonych odsetek. Odsetki wynikają z tego, iż miasto nie wykonało swojego obowiązku w terminie i nie są związane z samą transakcją wykupu. Interpretacja została jednak uchylona najpierw przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, a następnie uchylenie jej zostało podtrzymane przez NSA. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd wyjaśnił, że gdyby nie minął okres pięciu lat od nabycia gospodarstwa do jego wykupu przez miasto, to opodatkowana byłaby nie tylko cena wykupu, ale także odsetki za zwłokę. Sąd jednak stwierdził, iż w niniejszej sprawie minęło już pięć lat i odsetki nie mogą zostać opodatkowane.