Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Odszkodowanie dla pracownika nie podlega zwolnieniu z podatku od osób fizycznych

03-03-2015

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 lipca 2014 r., znak ILPB2/415-441/14-2/AJ

Wypłacone bądź sfinansowane przez pracodawcę odszkodowanie na rzecz pracownika, wypłacone na podstawie odpowiedniego przepisu Kodeksu cywilnego, stanowi dla pracownika przychód. Tak wypłacona suma pieniężna nie spełnia przesłanek zwolnienia dla otrzymanych odszkodowań bądź zadośćuczynień, przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Taki wniosek wynika z zapadłej w dniu 3 lipca 2014 r. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, znak ILPB2/415-441/14-2/AJ.
Sprawa dotyczyła nieskomplikowanego stanu faktycznego. Wnioskodawca, jako pracodawca zatrudniający większą liczbę pracowników, narażony jest na wystąpienie spore ilości wypadków pracowniczych. W związku z takimi zdarzeniami, częstokroć zobowiązany do jest do rekompensaty kosztów wywołanych uszkodzeniem ciała pracownika lub jego rozstrojem zdrowia  na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego,. Obowiązek kompensaty obejmuje zazwyczaj wszelkie koszty wywołane uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, a więc wszystkie niezbędne i celowe wydatki, jakie poniósł pracownik w celu odzyskania pełnej sprawności powypadkowej. Kwoty wynikające z faktur i rachunków za leczenia były zwracane przez pracodawcę.
Organ podkreślił, iż zwolnieniem objęte są tylko odszkodowania (zadośćuczynienia), których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Oznacza to, że zwolnienie nie obejmuje wszelkie odszkodowania, a tylko te, z nich, których wysokość lub zasady ustalania zostały określone wprost w stosownych przepisach prawa, z wyjątkiem enumeratywnie wymienionych kategorii odszkodowań. Odszkodowanie opisane we wniosku nie spełniło, zdaniem organu, warunków zwolnienia.