Odszkodowanie za skradzione towary stanowi przychód

02-10-2015

   Kwota odszkodowania, wypłaconego spółce przez ubezpieczyciela z tytułu kradzieży należących do niego towarów nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Do takich wniosków doszedł WSA w Poznaniu w wydanym pod koniec sierpnia wyroku (sygn. I SA/Po 769/15), w którym to rozpoznawał skargę podatnika na interpretację indywidualną prawa podatkowego.

   W analizowanym stanie faktycznym, z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka zajmująca się profesjonalnie magazynowaniem, konfekcjonowaniem, spedycją oraz przewozem towarów. Spółka zawarła z podmiotem trzecim umowę o przechowywanie jego towarów (w tym przypadku napojów alkoholowych). Zmagazynowane na terenie spółki towary zostały jednak skradzione. W związku z powyższym, wnioskodawca zobowiązany został do zapłaty odszkodowania na rzecz zlecającego magazynowanie. Następnie sam zgłosił szkodę swemu ubezpieczycielowi, występując jednocześnie z roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do winnych kradzieży pracowników firmy. Na gruncie wskazanego stanu faktycznego wnioskodawca stanął na stanowisku, iż uzyskane od ubezpieczyciela i winnych kradzieży pracowników kwoty będą podlegały zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się zawróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

   Argumentacji tej nie podzielił ani organ interpretacyjny, ani WSA w Poznaniu, oddalając skargę spółki. Sąd podkreślił, iż odszkodowania nie można utożsamiać z wydatkiem na pokrycie strat, jaki poniosła Spółka na rzecz właściciela towaru. Kwota uzyskanych środków będzie więc przychodem podatkowym, a bez znaczenia jest źródło jej uzyskania, o ile przysporzenie ma charakter ostateczny. Z taką zaś sytuacją mieliśmy do czynienia w analizowanej sprawie.