Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Odszkodowanie za służebność przesyłu bez zwolnienia od podatku dochodowego.

03-03-2015

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 05 marca 2014 r., (znak ITPB2/415-1135/13/IL)
W wydanej interpretacji indywidualnej organ potwierdził przyjętą przez administrację podatkową wykładnię przepisów prawa uniemożliwiającą skorzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób otrzymujących odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu. Dochód taki, w myśl rozstrzygnięcia organu podatkowego, nie podlega zwolnieniu na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt. 120 ustawy o PIT.
Sprawa dotyczyła nieskomplikowanego stanu faktycznego. Podatnik obciążył posiadaną przez siebie nieruchomość służebnością przesyłu, ustanowioną na rzecz innego podmiotu. Służebność ustanowiona została na zasadzie odpłatności, na czas z góry nieokreślony. Podatnik uzyskał z tytułu ustanowienia służebności jednorazowe wynagrodzenie, ustanowione w odpowiedniej kwocie. Powziął on wątpliwość, czy podlega ono zwolnieniu z podatku dochodowego jako służebność gruntowa, określona w art. 21 ust. 1 pkt 120.
Organ podatkowy odmówił w wydanej interpretacji podatnikowi prawa do uzyskania zwolnienia, uznając, iż uzyskana kwota stanowi przychód z innych źródeł, określony w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Organ powołał się przy tym na treść interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2013 r. znak: DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70020/13, w której wskazano, że na gruncie prawa cywilnego służebność przesyłu nie jest ani służebnością gruntową, ani służebnością osobistą, lecz stanowi odrębny od nich rodzaj służebności. Warto wskazać, iż w przedstawionej kwestii zgoła odmienne zdanie przedstawiają sądy administracyjne, uznając prawo do zwolnienia dochodu z tytułu odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu (zob. chociażby wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. syg. akt II FSK 21321/11).