Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Odziedziczony dług nie uprawnia do zwolnienia przychodu z tytułu zbycia nieruchomości

03-12-2017

Spłata długu związanego z odziedziczoną nieruchomością nie stanowi, w przypadku jej zbycia, wydatku związanego z własnymi potrzebami mieszkalnymi i jako taka nie daje prawa do zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Do takich wniosków doszedł WSA w Warszawie w wydanym w dniu 17 lutego 2016 r. wyroku, potwierdzając istniejącą już w tym zakresie linię orzeczniczą sądów.

W analizowanej sprawie, podatniczka odziedziczyła po zmarłym ojcu nieruchomość zabudowaną domem. Po czasie okazało się, iż w skład spadku wchodziły liczne długi, a nieruchomość obciążona była ponadto kredytem, do spłaty którego zobowiązana została podatniczka. Po krótkim czasie podatniczka utraciła płynność finansową i podjęła decyzję o zbyciu nieruchomości. Stanęła przy tym na stanowisku, iż przychód ze sprzedaży nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Zgodnie z treścią tego przepisu, zwolnione z opodatkowania są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się najpierw organ podatkowy, a następnie wojewódzki sąd administracyjny. Wyjaśniono przy tym, iż celem przepisu było preferencyjne potraktowanie podatników biorący kredy we własnym imieniu, nie zaś tych spłacających zadłużenie innych osób. Sąd podkreślił, iż w tym zakresie linia orzecznicza sądów jest jednolita. Wyrok nie jest prawomocny.

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. III SA/Wa 1278/15