Oferta sporządzenia wewnętrznej instrukcji ustalania marży prognozowanej

Aktualności 2019

12.10.2019

Oferta sporządzenia wewnętrznej instrukcji ustalania marży prognozowanej

W związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie C-422/17, przedstawiamy Państwu wariantową ofertę sporządzenia wewnętrznej instrukcji ustalania marży prognozowanej dla opodatkowania zaliczek uzyskiwanych na poczet usług turystyki objętych szczególnym systemem VAT-marża.

Przypominamy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie C-422/17 przesądził o obowiązku opodatkowania przez biura podróży zaliczek wpłacanych na poczet usług turystyki już w momencie ich otrzymania, przy zastosowaniu procedury VAT-marża.

Zgodnie z przedstawionymi w wyroku wnioskami, co do zasady biura podróży powinny ustalać podlegającą opodatkowaniu „marżę od zaliczki” z uwzględnieniem kwoty przekazanej przez klienta oraz faktycznych kosztów świadczeń dla bezpośredniej korzyści turysty rzeczywiście poniesionych na moment uzyskania zaliczki.

Co natomiast mają robić biura, które w momencie otrzymania zaliczki nie poniosły jeszcze żadnych kosztów związanych z nabyciem towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty? Zgodnie z propozycją Trybunału, powinny one liczyć „marżę prognozowaną” w oparciu o koszty, których poniesienie biuro podróży przewiduje. Jak wskazano w ww. orzeczeniu: „marża zysku biura podróży może zostać określona na podstawie oszacowania faktycznych kosztów całkowitych, jakie ostatecznie poniesie. W celu dokonania takiego oszacowania biuro podróży powinno uwzględnić, w stosownych przypadkach, koszty dotychczas faktycznie poniesione w momencie wpłaty zaliczki. Poprzez odjęcie od łącznej ceny podróży całkowitego szacunkowego kosztu biuro podróży uzyskuje przewidywalną marżę zysku. Podstawa opodatkowania VAT podlegającego zapłacie w związku z wpłatą zaliczki jest obliczana poprzez pomnożenie kwoty tej zaliczki przez procent, jaki stanowi określona w ten sposób przewidywalna marża zysku w całkowitej cenie podróży. Jak wskazał rzecznik generalny w pkt 51 opinii, można rozsądnie oczekiwać od dochowującego zwykłej staranności biura podróży, że dokona ono dość szczegółowego oszacowania łącznych kosztów konkretnej podróży celem określenia całkowitej ceny podróży. (…)Rozwiązanie to pozostaje bez uszczerbku dla faktu, że z chwilą, w której biuro podróży będzie znało ostateczne koszty faktyczne konkretnej podróży, powinny one zostać uwzględnione dla celów określenia VAT zgodnie z art. 308 dyrektywy VAT, w razie potrzeby poprzez korektę deklaracji VAT złożonej w chwili otrzymania zaliczki”.

W komentowanym orzeczeniu Trybunał nie przedstawił jednak jakichkolwiek konkretnych wskazówek pozwalających podatnikom turystycznym na ustalenie jak w praktyce określać marżę prognozowaną. Pomocy w tym zakresie branży nie udzieli także Ministerstwo Finansów.

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 32780 z dnia 21.08.2019r. (znak PT2.054.2.2019.EPT.544) Minister Finansów podkreślił, że stanowisko Ministerstwa dotyczące obliczania marzy prognozowanej zawarte zostało już w broszurze opublikowanej w roku 2014, która do tej pory nie uległa zmianie. Ministerstwo nie planuje także zmian przepisów ustawy o VAT w związku z przywoływanym wyżej wyrokiem TSUE.

Z uwagi na fakt potwierdzenia w obecnym stanie prawnym obowiązku biur podróży w zakresie opodatkowywania zaliczek turystycznych, w celu uniknięcia konieczności opodatkowywania marż zaliczkowych o wartości 100% uzyskanych przedpłat, zasadnym wydaje się opracowanie i stosowanie w Państwa przedsiębiorstwie wewnętrznej instrukcji ustalania marż prognozowanych dla usług turystyki, pozwalającej na optymalne opodatkowanie zaliczek w momencie ich uzyskania.

W związku z powyższym proponujemy pomoc w następujących wariantach:

  • przygotowanie dokumentu instrukcji (dokument stanowi uniwersalną wersje dla każdego potencjalnego zainteresowanego, który należy samodzielnie dostosować do swoich potrzeb) 
  • przygotowanie instrukcji dostosowanej do Państwa potrzeb oraz specyfiki Państwa działalności w oparciu o odpowiedzi na przesłaną ankietę oraz przekazaną dokumentację 
  • przygotowanie instrukcji dostosowanej do Państwa potrzeb oraz specyfiki Państwa działalności w oparciu o odpowiedzi na przesłaną ankietę oraz przekazaną dokumentację wraz ze spotkaniem szkoleniowo-wdrożeniowym dla Państwa pracowników (ok 4 godzin) 

W przypadku zainteresowania którymś z wariantów przygotujemy projekt umowy w tym zakresie.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z Panią Justyną Zając-Wysocką pod numerem tel. kom. 606 609 883 albo poprzez  e-mail: j.zajac-wysocka@misp-modzelewski.pl