Opieszałość sądu może wiązać się z dodatkowym obciążeniem fiskalnym dla podatnika

03-12-2017

Opóźnienie sądu w wydaniu postanowienia o przysądzeniu własności nie stanowi argumentu przemawiającego za brakiem opodatkowania PCC sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji egzekucyjnej – takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 26 października 2016r.

Sprawa dotyczyła podatnika, który w 2015 roku na licytacji komorniczej nabył nieruchomość. W dniu 26 sierpnia sąd wydał postanowienie o przybiciu, jednakże postanowienie o przysądzeniu na rzecz podatnika prawa własności wydane zostało dopiero 19 lutego 2016 roku. W międzyczasie weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC), znosząca zwolnienie z opodatkowania umów sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. W związku z powyższym podatnik powziął wątpliwość, czy jest on zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu opisanej transakcji.

W interpretacji organ zauważył, iż zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej, do opodatkowania czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed 1 stycznia 2016 roku, stosuje się przepisy dotychczasowe. W uzasadnieniu wskazano jednak, iż ze względu na treść przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o PCC, powstanie obowiązku podatkowego w omawianym przypadku nastąpiło w momencie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o przysądzeniu podatnikowi nabytej w drodze licytacji nieruchomości (w tym dniu nastąpiło bowiem przeniesienie własności nieruchomości), tj. w czasie obowiązywania nowych przepisów. W związku z powyższym, podatnik będzie musiał zapłacić PCC. Organ podkreślił jednocześnie, iż na prawidłowość powyższej oceny nie ma wpływu fakt, że wnioskodawca w swoim działaniu nie dopuścił się zwłoki, a wydatnie postanowienia o przysądzeniu własności dopiero w lutym 2016 roku wynikało wyłącznie z opieszałości sądu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja z dnia 26.10.2016r., znak 2461-IBPB-2-1.4514.537.2016.2.MZ