Opłata za przesyłkę nieopodatkowana PIT

05-03-2015

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lipca 2013 r. (znak IPPB1/415-469/13-4/ES)

Z przedstawionego we wniosku o interpretację zdarzenia przyszłego wynikało, iż prowadząc działalność w zakresie handlu internetowego wnioskodawca zawrze w regulaminie sprzedaży zapis, iż kupujący na aukcji udziela mu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w jego imieniu i na jego rachunek z pocztą. Kupujący oprócz opłaty za przedmiot przekazuje pieniądze na pokrycie kosztów przesyłki przedmiotu.

Na gruncie tak przedstawionego zdarzenie przyszłego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, iż kwoty otrzymane od kupującego na pokrycie kosztów przesyłki pocztowej nie są kwotami należnymi wnioskodawcy z tytułu sprzedaży towarów w rozumieniu art. 14 ustawy o PIT. Wnioskodawca bowiem, działając jako pełnomocnik, zobowiązany będzie do przekazania otrzymanych kwot na rzecz operatora pocztowego w zamian za świadczone na rzecz klientów usługi pocztowe. Oragn podatkowy w wydanej interpretacji podkreślił, iż warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla powyższej klasyfikacji kwot otrzymanych od kupującego jest działanie przez wnioskodawcę w imieniu i na rzecz (rachunek) kupującego, na podstawie umowy zawartej z kupującym i udzielonego pełnomocnictwa.

Pełną treść interpretacji omówionych w powyższej części można znaleźć na oficjalnej stronie MF: https://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2