Opłaty za parking i autostradę nie zawsze w całości kosztem podatkowym

03-12-2017

Naczelny Sąd Administracyjny w marcowym wyroku orzekł, iż wydatki ponoszone przez pracowników spółki (odbywających podróże służbowe wynajmowanymi pojazdami) na przejazd autostradami oraz postój na parkingu stanowią koszt uzyskania przychodów jedynie w ramach wysokości tzw. kilometrówki.

Sprawa dotyczyła spółki wysyłającej pracowników w podróże służbowej pojazdami wynajmowanymi w tym celu od podmiotów zajmujących się świadczeniem tego rodzaju usług. Spółka zastanawiała się, czy wydatki ponoszone przez takich pracowników na autostrady i parkingi mogą w całości stanowić koszt uzyskania przychodów. Spółka zwróciła się więc do organu z wnioskiem o wydanie interpretacji zajmując stanowisko, iż całość wydatków może zostać zakwalifikowana jako koszt uzyskania przychodów.

Takiego stanowiska nie podzielił ani organ interpretacyjny, ani sądy administracyjne rozpatrujące sprawę po złożeniu przez spółkę skarg na niekorzystne orzeczenia. Zarówno organ, jak i sądy zwróciły uwagę na treść art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT, który to limituje wysokość zaliczanych w poczet kosztów wydatków z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika. Przepis ten limituje koszty jedynie do kwoty tzw. kilometrówki. Zdaniem organów i sądów, ma on zastosowanie również w analizowanej sytuacji.

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2016 r., sygn. II FSK 3986/13