Orzecznictwo sądów administracyjnych

05-03-2015

Nie będzie uchwał w sprawie reprezentacji

Postanowienie NSA z dnia 8 kwietnia 2013 r. (sygn. II FPS 7/12)

Kwestia definiowania przez organy i sądy administracyjne pojęcie „reprezentacji” od dawna budzi wiele kontrowersji. Szansą na zdefiniowanie tego pojęcie miała być uchwła siedmiu sędziów NSA. Ostatecznie jednak siedmiu sędziów NSA uznało, iż w tej sprawie skorzysta z możliwości przewidzianych w art. 187 § 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i przejmie sprawę do rozpoznania. Tym samym NSA nie zdecydował się na podjęcie uchwały, która miałaby na celu ostateczne zdefiniowanie pojęcia „reprezentacji”. Sprawa ta co prawda zostanie zakończona wyrokiem wydanym przez rozszerzony, siedmioosobowy skład, jednakże wyrok ten nie będzie miał mocy wiążącej dla innych składów orzekających NSA. Może on jednak stanowić pewną wskazówkę dla podatników, za którą ze wskazanych wcześniej linii opowie się w przyszłości orzecznictwo sądowe.

Opłaty z tytułu najmu samochodu jako koszt podatkowy

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 12 marca 2013 r. (sygn. I SA/Wr 126/13)

W sprawie przedmiotem sporu była kwestia, czy wydatki ponoszone z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego, nie stanowiącego składnika majątku podatnika, podlegają ograniczeniu limitem tzw. „kilometrówki o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem za koszt uzyskania przychodów nie uważa się wydatków, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Sąd uznał, że opłaty czynszowe, ponoszone przez podatnika nie mieszcząc się w ?kosztach używania? samochodów osobowych powinny zostać rozliczone, jako koszt uzyskania przychodów na zasadzie ukształtowanej w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. W jego ocenie w/w przepis „(?) dotyczy wyłącznie wydatków z tytułu kosztów używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych nie stanowiących majątku podatnika, a więc kosztów posługiwania się tym samochodem, wykorzystywania go. Przepis ten nie dotyczy natomiast kosztów związanych z uzyskaniem możliwości używania takiego samochodu. Innymi słowy, do wydatków z tytułu kosztów używania samochodu można zakwalifikować wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne, w odróżnieniu jednak od wydatków ponoszonych na uzyskanie samego tytułu prawnego, umożliwiającego używanie samochodu”.

Pełną treść orzeczeń można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej NSA: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/