Orzecznictwo sądów administracyjnych

05-03-2015

Podatek od dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej będącego osobą fizyczną

NSA w uchwale z dnia 20 maja 2013 r. (sygn. II FPS 6/12)

Z uzasadnienia do uchwały wynika, że przychód (dochód) osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o PIT jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym w świetle art. 44 ust. 1 pkt 1 tej ustawy osoba fizyczna, będąca akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, ma jako podatnik obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy dopiero w dacie powstania przychodu, którą w myśl art. 14 ust. 1i ustawy jest dzień wypłaty dywidendy. NSA już po raz drugi zajął się w uchwale opodatkowaniem akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. Pierwszą uchwałę wydał w ubiegłym roku  i wówczas dotyczyła ona akcjonariuszy będących osobami prawnymi (uchwała z dnia 16 stycznia 2012 roku, sygn. II FPS 1/11).

Ważna wiadomość dla firm transportowych, spedycyjnych i budowlanych!

TSUE w wyroku z dnia 16 maja 2013 r. (w sprawie C-169/12)

Właściciele firm transportowych, spedycyjnych, ale także i budowlanych niecierpliwie oczekiwali wyroku TSUE o sygn. C-169/12 (TNT Express Worldwide Poland sp. z o.o.). Miał on być bowiem odpowiedzią na pytanie prejudycjalne zadane przez NSA w postanowieniu z dnia 4 stycznia 2012 r. postanowienie (sygn. I FSK 484/11) dotyczące wyjaśnienia, czy polskie przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych, jak i budowlanych nie pozostają w sprzeczności  z prawem wspólnotowym. Dlatego też ważną informacją dla nich jest,  że w dniu 16 maja 2013 r. TSUE orzekł, że: ?Artykuł 66 dyrektywy  Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2008/117/WE  z dnia 16 grudnia 2008 r., należy interpretować w ten sposób, że stoi  on na przeszkodzie unormowaniu prawa krajowego, zgodnie z którym podatek  od wartości dodanej w odniesieniu do usług transportowych i spedycyjnych staje się wymagalny w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, lecz nie później  niż po upływie 30 dni od dnia świadczenia usługi, nawet jeżeli faktura  została wystawiona wcześniej i przewiduje późniejszy termin zapłaty?.  TSUE zakwestionował zatem zgodność z prawem unijnym przepisów przyjętych w polskiej ustawie o VAT. Polskie przepisy o VAT, na podstawie których obowiązek podatkowy powstaje najpóźniej z upływem 30 dni  od dnia wykonania usługi, o ile wcześniej nie nastąpi zapłata, są zatem niezgodne z dyrektywą 112.

Pełną treść orzeczeń można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej NSA: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/