Ośrodek Pomocy Społecznej to nie podatnik VAT

03-12-2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, realizując swoje zadania w zakresie udostępniania mieszkań chronionych i pobierając z tego tytułu opłaty, nie działa jako podatnik VAT, nie musi zatem ewidencjonować uzyskiwanych wpłat na kasie fiskalnej – pogląd ten potwierdził NSA.

Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie było podatkowe ujęcie aktywności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w postaci pobierania opłat przyjmowanych od osób fizycznych na podstawie decyzji administracyjnych za pobyt w mieszkaniach chronionych, w tym readaptacyjnych. W ocenie wnioskodawcy, podejmując powyższe działania wykonuje on zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. W związku zatem z treścią art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, MOPS nie występuje tutaj jako podatnik podatku od towarów i usług.

Odmiennego zdania był jednak organ podatkowy, który podnosił, iż realizacja świadczenia przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, w postaci zapewnienia pobytu w mieszkaniach chronionych, stanowi podlegającą opodatkowaniu usługę. W przypadku zatem, gdy MOPS przyjmuję zapłatę za taką usługę od osoby fizycznej, zobowiązany jest zaewidencjonować ten fakt na kasie fiskalnej.

Stanowisko ograniu nie zostało poparte przez WSA. W uzasadnieniu wyroku Sąd wykazał, iż opisane powyżej działania MOPS wiążą się z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, co z kolei służy realizacji polityki społecznej państwa – w przedmiotowym przypadku zatem wnioskodawca nie może zostać uznany za podatnika VAT. Pogląd ten zaaprobował NSA. Sąd kasacyjny podkreślił, że MOPS jest jednostką budżetową gminy, realizującą jej zadania w zakresie wykonywania władzy publicznej. Jako podmiot niebędący podatnikiem VAT, nie ma on zatem obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Wyrok NSA z dnia 23.03.2017 r., sygn. I FSK 1147/15.