Otrzymanie duplikatu faktury a korekta kosztów uzyskania przychodów

05-03-2015

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej
z dnia 23 kwietnia 2013 r. (znak ITPB3/423-34c/13/AW)

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2013 r. do ustawy o CIT art. 15b pojawiło się wiele pytań dotyczących zastosowania tego przepisu w praktyce. Wątpliwości dotyczyły m.in. sytuacji, gdy z nieznanych przyczyn podatnik  nie otrzymał faktury w ustawowym terminie i dopiero na jego żądanie  w jednym z następnych miesięcy zostanie wystawiony i doręczony duplikat. Przy czym zawarta pomiędzy stronami umowa przewiduje, iż termin płatności zobowiązania biegnie od dnia doręczenia faktury. Organ podatkowy odnosząc się do powyższego uznał, że w takiej sytuacji 30-dniowy okres, o którym mowa w art. 15b ustawy o CIT należy liczyć od terminu ustalonego przez strony transakcji tj. od doręczenia duplikatu faktury. W jego ocenie:  ?Jeżeli zatem termin ten będzie zależny (…) od dnia doręczenia Wnioskodawcy faktury i faktura (pierwotna) nie zostanie doręczona Wnioskodawcy i jednocześnie zostanie wystawiony i doręczony przez Wierzyciela duplikat tej faktury i termin płatności będzie liczony od dnia doręczenia tego duplikatu, za prawidłowe uznać należy stanowisko Wnioskodawcy, że 30-dniowy okres, o którym mowa w art. 15b ustawy należy liczyć od terminu ustalonego przez strony transakcji, w tym przypadku od dnia doręczenia faktury (duplikatu?). Zaznaczenia bowiem wymaga, że przepis art. 15b uzależnia termin dokonania zmniejszenia (korekty) kosztów podatkowych od terminu płatności określonego w fakturze bądź umowie i to strony ustalają ten termin w ramach stosunku cywilnoprawnego?.

Pełną treść interpretacji omówionych w powyższej części można znaleźć na oficjalnej stronie MF:https://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2