Pakiet paliwowy od 1 sierpnia 2016r.

03-12-2017

16 lipca 2016 roku Prezydent RP podpisał uchwaloną 7 lipca ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 sierpnia 2016, z wyjątkiem zmian w zakresie art. 30a ust. 2b ustawy o VAT (ogłaszanie cen paliw w BIP MF), które wejdą w życie z dniem ogłoszenia.

Ustawa wprowadza nowe zasady rozliczenia podatku VAT od importowanego na terytorium Polski paliwa. Zgodnie z nowymi zasadami, importer paliwowy zobowiązany będzie do uiszczenia na rachunek Izby Celnej daniny publicznej w przeciągu 5 dni od chwili przekroczenia przez paliwo polskiej granicy. W sytuacji natomiast, gdy import paliwa odbywać się będzie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, podatek trzeba będzie uiścić zasadniczo już w momencie przemieszczenia towaru na terytorium kraju. Zapłacony podatek rozliczany będzie w deklaracji podatkowej za okres, w którym dokonano importu. Podstawę naliczenia VAT stanowić będą ceny paliw silnikowych wskazywane w BIP Ministerstwa Finansów.

Ustawa rozszerza także instytucję płatnika VAT, zaliczając do jej zakresu zarejestrowanego odbiorcę lub podmiot prowadzący skład podatkowy, który dokonuje na rzecz innego podmiotu wewnątrzwspólnotowego nabycia w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Zdaniem projektodawców, nowe rozwiązania przewidziane w ustawie przyczynią się do zmniejszenia skali nadużyć w podatku VAT. Przedstawiciele praktyki stoją jednak na stanowisku, iż wprowadzane przepisy zdecydowanie pogorszą sytuację importujących paliwo podmiotów prowadzących składy podatkowe, którzy na mocy ustawy obciążeni zostaną odpowiedzialnością za rozliczenia VAT swoich klientów.