Podatek od sprzedaży detalicznej od 1 września 2016r.

03-12-2017

8 lipca 2016 roku przekazano Prezydentowi RP do podpisu uchwaloną 6 lipca ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z nowymi regulacjami, przepisy dotyczące nowego podatku mają wejść w życie z dniem 1 września 2016 roku.

Zgodnie z założeniami wskazanymi przez projektodawców, „głównym celem projektu jest zwiększenie dochodów podatkowych budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie wydatków budżetowych wynikających z realizacji programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus”, jako stanowiących jedno ze źródeł jego finansowania, oraz uzyskanie dodatkowych dochodów w celu wyrównania uszczerbku budżetowego, który powstaje w wyniku stosowania praktyk optymalizacyjnych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.”

Podstawę opodatkowania nowej daniny stanowić ma przychód osiągany przez sprzedawców detalicznych ze sprzedaży tylko towarów, przekraczający w danym miesiącu kwotę 17 mln zł. Przychód ten określany ma być na podstawie obrotu ewidencjonowanego przy użyciu kas fiskalnych, przy jednoczesnym pomniejszeniu go o wartość naliczonego w cenach VAT. Ustawa przewiduje dwie stawki podatkowe.

– 0,8% – dla przychodu większego niż 17 mln do 170 mln;

– 1,4% – dla części przychodu przekraczającego kwotę 170 mln.

Podatek rozliczany będzie na podstawie deklaracji podatkowych, które podatnik zobowiązany będzie wypełniać i składać do US bez wezwania.

Ustawa przewiduje również wyłączenia od podatku, obejmujące m. in. sprzedaż detaliczną energii elektrycznej, ciepła, gazu ziemnego, paliw stałych, leków oraz niektórych środków spożywczych.