Podział majątku wspólnego małżonków oceniany na niekorzyść podatników

03-12-2017

Podatnik który nabył wraz z małżonkiem nieruchomość do majątku wspólnego, a następnie uzyskał ją w całości w ramach podziału owego majątku, w ujęciu podatkowym nabył ją w dwóch datach – w części w dacie nabycia nieruchomości do majątku wspólnego oraz w części w dacie podziału tego majątku – pogląd taki wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Sprawa dotyczyła Podatnika będącego w związku małżeńskim. Wraz z małżonkiem Podatnik nabył do majątku wspólnego działkę budowlaną w roku 2006. Na nabytej działce małżonkowie rozpoczęli budowę domu, która zakończyła się w roku 2015. W roku 2013 natomiast małżonkowie dokonali rozdzielności majątkowej – w ramach podziału majątku wspólnego Podatnik nabył na własność całą nieruchomość bez obowiązku spłaty małżonka. Na gruncie przedstawionego stanu faktycznego Podatnik zapytał Organ podatkowy, czy w przypadku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości przychód z tego tytułu nie będzie podlegał opodatkowaniu PIT, jako uzyskany z tytułu zbycia nieruchomości po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT).

Odpowiadając na pytanie Podatnika Organ stwierdził, iż opodatkowaniu nie będzie podlegać wyłącznie ½ wartości przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości. Wprawdzie bowiem nieruchomość (działka budowlana) została nabyta do majątku wspólnego w roku 2006, jednakże udział przysługujący Podatnikowi w tym majątku wynosił jedynie połowę. W roku 2013 r. nastąpił natomiast podział majątku wspólnego, w ramach którego Podatnik otrzymał udziały w nieruchomości przekraczające jego udział w majątku wspólnym (gdyż udziały małżonków w majątku wspólnym są równe). W związku z powyższym Organ doszedł do wniosku, iż Podatnik nabył nieruchomość zarówno w roku 2006 – w części odpowiadającej udziałowi Podatnika w majątku wspólnym, jak i w roku 2013 – w części przekraczającej udział Podatnika w majątku wspólnym. Sprzedaż części nieruchomości nabytej w 2013 r. podlega zatem opodatkowaniu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 31 maja 2017r., znak 0114-KDIP3-3.4011.88.2017.1.MS1