Jak poprawić swoją płynność finansową jeszcze przed wdrożeniem tarczy antykryzysowej? Metoda kasowa w VAT

30-03-2020

Jako zespół Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych jesteśmy w pełni świadomi wyzwań z jakimi się obecnie Państwo mierzycie w związku z dotykającym nas kryzysem epidemicznym. Starając się załagodzić skutki tego zdarzenia zaproponujemy Państwu w najbliższym czasie kilka rozwiązań, które niezależnie  od „Tarczy Antykryzysowej” może poprawić płynność finansową Państwa przedsiębiorstwa a które wykorzystują już istniejące przepisy podatkowe.

Jednym z rozwiązań, które powinno pozytywnie wpłynąć na usprawnienie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, może być zmiana metody rozpoznawania obowiązku podatkowego w VAT na metodę kasową.

Jeżeli podatnik rozliczający się obecnie miesięcznie na zasadach ogólnych chce zmienić formę rozliczenia na metodę kasową już od kwietnia musi się śpieszyć – termin na zmianę ma do 31 marca 2020 r.   

Dzięki niej przedsiębiorca będzie w stanie odroczyć termin płatności podatku na koniec kwartału. Ponadto, podatek VAT podlegający wpłacie do urzędu skarbowego będzie należny jedynie od kwoty faktycznie otrzymanej od kontrahenta (tj. od opłaconych przez kontrahenta należności)! Od niezapłaconych przez dłużników faktur nie trzeba będzie zatem odprowadzać podatku.  VAT kasowy może być rozliczany tylko w okresach kwartalnych.

Dla kogo przeznaczona jest „metoda kasowa”-  tylko dla „małych podatników” rozliczających się kwartalnie.

Przedsiębiorcy, którzy w rozumieniu ustawy o VAT posiadają status małego podatnika, mogą do swoich rozliczeń przyjąć metodę kasową. Małym podatnikiem są osoby:

u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro (dla roku 2020 w przeliczeniu na PLN to kwota 5.248.000 zł); lub

którzy prowadzą przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Należy nadmienić, iż wartość wyrażoną w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1000 PLN.

Przekroczenie wyżej wymienionych kwot, wiąże się z utratą prawa do korzystania z metody kasowej. W takim przypadku przedsiębiorca po zakończeniu kwartału, w którym przekroczył on limit będzie on zobowiązany do rozliczania się ponownie na zasadach ogólnych.

Uwaga !

Rozliczenie kwartalne (a tym samym metoda kasowa) nie jest dopuszczalne dla :

1) dla podatników VAT w ciągu pierwszy 12 miesięcy ich działalności od momentu rejestracji,

2) dla podatników którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł – są to m. in. :

1) towary i usługi objęte do 31 października 2019 r. stosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych (np. roboty budowlane);

2) towary należące do 31 października 2019 r. do towarów, w których przypadku nabywcy ponosić mogą odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe zbywców (np. paliwa, oleje opałowe oraz oleje smarowe);

3) szereg innych towarów, np. węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne oraz części i akcesoria do pojazdów silnikowych.

Kiedy można stosować metodę kasową – przejście na metoda kasową.

Zastosowanie metody kasowej będzie możliwe, jeżeli przedsiębiorca zawiadomi właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę.

Przykładowo:

Jeżeli przedsiębiorca złoży zawiadomienie o zamiarze stosowania metody kasowej najpóźniej do dnia 31 marca 2020 roku, to już za II kwartał (okres kwiecień-czerwiec) będzie on mógł stosować metodę kasową.

Wybór metody kasowej należy zgłosić poprzez wysłanie wypełnionego formularza urzędowego VAT-R. W zależności od tego czy przedsiębiorca jest już zarejestrowany jako podatnik VAT czy też dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, będzie on musiał w pozycji nr 4 formularza zakreślić pole nr 1 (w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej) albo pole nr 2 (wybór w trakcie wykonywania działalności gospodarczej).

Formularz powinien zostać złożony do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla podatnika według jest miejsca zamieszkania/siedziby. W części C1 pozycji 39 formularza VAT-R, należy zakreślić pkt 1 tj. „podatnik wybiera (wybrał) metodę kasową”. Następnie w rubrykach znajdujących się obok (tj. poz. 40, 41, 42 i 43) trzeba zaznaczyć okres, od którego przedsiębiorca rozpocznie rozliczać się według metody kasowej.

Należy mieć również na uwadze zaznaczenie pozycji z wybraniem kwartalnych rozliczeń VAT. Podatnik powinien zaznaczyć pkt 1 w pozycji nr 44 formularzu VAT-R oraz pole 51, wskazując przy tym, iż wybiera on sposób rozliczania się za pomocą deklaracji VAT-7K.

Na czym polega stosowanie metody kasowej?

Założeniem metody kasowej jest rozpoznawanie obowiązku podatkowego w momencie otrzymania całości lub części zapłaty w przypadku dokonania dostawy lub świadczenia usług na rzecz podatnika VAT. Natomiast, w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż podatnik VAT, przedsiębiorca powinien rozpoznać obowiązek podatkowy również z dniem otrzymania całości lub części zapłaty nie później jednak niż 180 dni od dnia wydania towaru lub wyświadczenia usługi.

Zastosowanie metody kasowej niesie dla przedsiębiorcy znaczne korzyści, bowiem dzięki niej może on:

wpłacać podatek VAT dopiero w momencie faktycznego uregulowania należności przez kontrahenta;

polepszyć swoją płynność finansową dzięki operowaniu na kwotach uzyskanych, a nie kwotach należnych (wystawienie faktury lub dostarczenie towaru nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego);

Podatnik stosujące ta metodę powinien na fakturze stosować dopisek „metoda kasowa”.

Co z odliczeniem podatku VAT?

Metoda kasowa przewiduje pewne zmiany w zakresie pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony. Tym samym, przedsiębiorca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT od kwoty wyrażonej na dostarczonej mu od kontrahenta fakturze, dopiero w sytuacji, gdy uregulował on dług za dostarczone mu towary lub wyświadczone usługi. Są zatem w pewnym sensie dwie strony medalu stosowania tej metody.

Jak złożyć deklarację VAT?

Podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika, rozliczający się metodą kasową składają deklarację w urzędzie skarbowym za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Niemniej jednak, również podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą składać deklaracje w ujęciu kwartalnym jeżeli uprzednio pisemnie zawiadomili naczelnika urzędu skargowego, najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będą po raz pierwszy składać kwartalną deklarację podatkową.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości związanych z wdrożeniem metody kasowej w Państwa przedsiębiorstwach, eksperci Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych pozostają do Państwa dyspozycji.

Podstawa prawna:

Art. 2 pkt 25 Ustawy o VAT

Art. 21 Ustawy o VAT

Art. 86 ust. 10e Ustawy o VAT

Art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT