Powstał projekt ustawy nowelizującej ustawę o podatku od towarów i usług oraz Ordynację Podatkową.

03-03-2015

Projekt z dnia 15 kwietnia 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa stanowić ma implementację art. 5 dyrektywy 2008/8/WE i dotyczy określenia nowych zasad określania miejsca świadczenia w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami (ostatecznych konsumentów). Przewidziane zmiany zmierzają do opodatkowania tych usług w miejscu ich konsumpcji.
W celu zapewnienia funkcjonalności takiego rozwiązania w projekcie przewidziano stworzenie systemu informatycznego, za pomocą którego podatnicy ? usługodawcy usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych będą rozliczać podatek VAT (tzw. system mini stop shop, czyli mały punkt kompleksowej obsługi.
Do ustawowego słownika wprowadzone zostaną legalne definicje kraju ostatecznej konsumpcji oraz usług telekomunikacyjnych i nadawczych. Miejscem świadczenia tychże usług ma być miejsce siedziby podmiotów niebędących podatnikami, na rzecz których usługi te będą świadczone. Do ustawy o podatku VAT dodany zostaie również oddzielny rozdział, dotyczący szczególnej procedury opodatkowania świadczenia tychże usług.