Pracodawca nie odliczy VAT od posiłków udostępnianych pracownikom

03-12-2017

Dobrowolne zapewnienie posiłków pracownikom ma na celu zaspokojenie ich prywatnych potrzeb, działanie to nie wiąże się zatem z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Pracodawcy nie będzie przysługiwać zatem prawo do odliczenia VAT od nabytych posiłków – pogląd ten wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Sprawa dotyczyła podatnika, który chcąc poprawić komfort pracy swoich pracowników udostępnił im możliwość pobierania posiłków na terenie zakładu pracy z obsługiwanych przez zewnętrzny podmiot „lunchbusów”. Wnioskodawca chciał potwierdzić, iż ma on prawo do odliczenia VAT z tytułu nabytych od zewnętrznej firmy posiłków, a także iż oferowane jego pracownikom świadczenia nie podlegają opodatkowaniu VAT. Zdaniem podatnika, nieodpłatne udostępnienie posiłków pracownikom ma związek z jego działalnością gospodarczą, co uprawnia go do dokonania odliczeń. Z powyższego względu, zdaniem podatnika, świadczenie nie podlega również opodatkowaniu na mocy art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT – podatnik podkreślił bowiem, iż zapewnienie lunchów pracownikom ma przede wszystkim poprawić efektywność ich pracy.

Stanowisko to nie zostało zaaprobowane przez organ podatkowy. W interpretacji wskazano bowiem, iż pracodawca nie udostępnia posiłków pracownikom podczas narad, szkoleń, spotkań służbowych ani w okresie wzmożonej pracy, nie jest on także zobligowany przepisami prawa pracy do zapewnienia pracownikom tego typu świadczeń. Organ zauważył, iż pracownicy zobowiązani są do wykonywania pracy na rzecz podatnika niezależnie od faktu dostarczenia im lunchów, przekazane posiłki należy traktować więc tutaj jako nieodpłatną dostawę towarów na rzecz pracowników, w celu zaspokojenia ich prywatnych potrzeb. Organ wskazał również, iż zapewnienie przez podatnika posiłków na terenie zakładu „nie ma wpływu na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości i nie jest niezbędne dla celów prowadzonej działalności gospodarczej” – podatnik nie będzie miał zatem prawa do odliczenia VAT od nabytych lunchów. Skoro natomiast podatek nie będzie mógł zostać odliczony, przekazane pracownikom świadczenie nie zostanie objęte opodatkowaniem VAT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20.03.2017r., znak 1462-IPPP1.4512.83.2017.1.MP.